Gemeenteraadsbesluiten van 28 maart 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 maart de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan herontwikkeling Zonnebrink vast
Het sportveld naast het voormalige schoolgebouw van de Driemark aan de Zonnebrink wordt ontwikkeld tot parkeerterrein en woongebied met elf woningen. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de ingediende zienswijze en het bestemmingsplan en de grondexploitatiebegroting vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan Ratumseweg 8-10 vast
Met het vaststellen van dit bestemmingsplan heeft de raad de bedrijfsbestemming van het perceel aan de Ratumseweg 8-10 op verzoek van de eigenaar gewijzigd in een woonbestemming en de woning aan de Ratumseweg 8-10 planologisch gesplitst.

Raad stelt bestemmingsplan dienstencentrum Gaxel vast
De gemeente Winterswijk en Stadt Vreden willen op de landsgrens bij bedrijventerrein Gaxel een grensoverschrijdend dienstencentrum realiseren. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de twee ingediende zienswijzen en het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Ook heeft de raad de visie ‘Advies voor ruimtelijk kader bebouwing en landschap: Grensloos bouwen’ vastgesteld als welstandsbeleid.

Raad stelt ambitiedocument Omgevingswet vast
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt alle huidige wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. De nieuwe wet moet leiden tot minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, meer ruimte voor particuliere initiatieven en lokaal maatwerk. Als voorbereiding op de nieuwe wet heeft een ambtelijke projectgroep een ambitiedocument opgesteld. Hierin staat wat de ambities van de gemeente Winterswijk zijn bij het invoeren van de Omgevingswet. De raad heeft dit ambitiedocument vastgesteld.

Raad benoemt vertegenwoordigers gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden
De raad heeft de volgende wethouders benoemd als vertegenwoordigers van de gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden:

  • wethouder Wim Aalderink is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek;
  • wethouder Elvira Schepers is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost-Nederland;
  • wethouder Inge klein Gunnewiek is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers en wethouder Tineke Zomer tot plaatsvervangend lid;
  • wethouder Inge klein Gunnewiek is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum  Achterhoek en Liemers;
  • wethouder Elvira Schepers is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de EUREGIO en wethouder Tineke Zomer tot plaatsvervangend lid.

Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de overige vertegenwoordigingen in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren zoals beschreven in het raadsvoorstel.

Raad stemt in met Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en Veiligheidsstrategie 2019-2022
De raad heeft ingestemd met het ontwerp-meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022 en de concept-nota veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland. Daarnaast heeft de raad ingestemd met een verhoging van de bijdrage voor het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland van € 0,07 per inwoner met ingang van 2020.

Raad stelt gewijzigde verordening op de algemene raadscommissie vast
In december 2018 heeft de raad de verordening op de algemene raadscommissie van de gemeente Winterswijk vastgesteld. In deze verordening zijn de spelregels rond de algemene raadscommissie vastgelegd. Volgens deze verordening is de benoeming van de commissieleden die geen raadslid zijn een bevoegdheid van de raad. Het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) stelde de raad voor de benoeming van commissieleden die geen raadslid zijn voortaan over te laten aan de fractievoorzitters. Na hoofdelijke stemming heeft de raad dit voorstel met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

Raad benoemd lid werkgeverscommissie en lid werkgroep rekenkamercommissie
De raad heeft raadslid Janet Poels-Boland (VVD) benoemd tot lid van de werkgeverscommissie en raadslid Gert-Jan te Gronde (VVD) tot lid van de werkgroep rekenkamercommissie.

Raad beëdigt Chiel Stemerdink (Voor Winterswijk) als commissielid
De raad heeft Chiel Stemerdink beëdigd als commissielid namens de fractie Voor Winterswijk.

Raad verwerpt motie CDA over spaarflitspaal
Het CDA diende een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is een spaarflitspaal in Winterswijk te plaatsen. Een spaarflitspaal is een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont met geld voor een goed doel. Deze motie werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

Raad aanvaardt motie over aansluiting bij Alliantie Kinderarmoede
De fracties van D66, Voor Winterswijk, CDA, PvdA, GroenLinks, Winterswijks Belang en VVD dienden gezamenlijk een motie in om als gemeente Winterswijk aan te sluiten bij de landelijke Alliantie Kinderarmoede Nederland die op 26 maart 2019 van start is gegaan. Doel van deze alliantie is: in 2030 geen kinderarmoede meer in Nederland. De raadsbreed ingediende motie werd unaniem aanvaard.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.