College brengt ontwerpbestemmingsplan Rondweg Oeding in procedure

Het college van burgemeester en wethouders start de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan ‘Rondweg Oeding, Kotten’. Aanpassing van het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van het Nederlandse deel van de rondweg om Oeding mogelijk te maken.

Voor de realisatie van de rondweg om Oeding wordt op Nederlands grondgebied circa 470 meter weg en een rotonde aangelegd bij de grensovergang met het buurtschap Kotten. Al in 1995 heeft de gemeenteraad van Winterswijk toegezegd mee te willen werken aan het Duitse plan voor een rondweg om Oeding. Eind 2006 is hierover een overeenkomst gesloten tussen de Duitse overheid, de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk.

In 2009 heeft voor het Nederlandse deel een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De wettelijk voorgeschreven procedure heeft tot op heden geen vervolg gekregen. Dit komt hoofdzakelijk doordat de procedure in Duitsland meer tijd heeft gevraagd en afstemming van beide processen wenselijk blijft. Aan Duitse zijde is de laatste planfase (Deckblatt III) nu in afronding. De bekendmaking van Deckblatt III wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2019. Daarom brengt het college het ontwerpbestemmingsplan voor het Nederlandse deel nu in procedure.

De voorliggende bestemmingsplanherziening is gebaseerd op een door Straßenbau NordRhein-Westfalen uitgewerkt plan. Na verwerving van de voormalige seksclub Cotton Club is het tracé gewijzigd. In 2017 is het uitgewerkte plan gepresenteerd in diverse bijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden. Het resultaat van deze bijeenkomsten is meegenomen in de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan, maar hebben niet geleid tot aanpassing van het tracé zoals dat in 2017 is gepresenteerd.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Oeding, Kotten’ ligt met ingang van woensdag 27 februari 2019 zes weken ter inzage op het gemeentekantoor. In deze periode heeft één ieder de gelegenheid het plan in te zien en een zienswijze op het plan in te dienen. De gemeenteraad neemt naar verwachting in september van dit jaar een besluit over het bestemmingsplan.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging wordt er een inloopavond georganiseerd. Op deze avond kan het plan worden ingezien en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom op 20 maart van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 te Winterswijk.