Gemeenteraadsbesluiten van 25 en 27 juni 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 25 en donderdag 27 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 vast
In dit regionale programma staat waar extra hectares aan bedrijventerrein in de Achterhoek nodig zijn en wat de opgaven voor de gemeenten zijn als het gaat om het herstructureren en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen.

Raad stelt bestemmingsplan Fietspad Bataafseweg vast
De vaststelling van het bestemmingsplan maakt de aanleg van een fietspad langs de Bataafseweg mogelijk. Het fietspad is nodig om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Raad verleent theater De Storm subsidie voor vervanging dakbedekking
Theater De Storm krijgt een subsidie van 175.000 euro voor de vervanging van de dakbedekking, onder voorwaarde dat het dak geschikt wordt voor het plaatsen van zonnepanelen.

Raad stelt aangepaste verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp vast
Vanaf 1 mei 2019 geldt er een nieuwe regeling die het mogelijk maakt om vanuit het persoonsgebonden budget een symbolisch bedrag per maand uit te laten betalen aan personen die informele hulp vanuit het sociaal netwerk verlenen. De Verordeningen Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2019 en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019 zijn hierop aangepast.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 vast
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarrekening en jaarverslag 2018 vast
De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de gemeente Winterswijk vastgesteld, de Single Information Audit vastgesteld, ingestemd met het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en kennisgenomen van het accountantsverslag.

Raad stelt 1e Financiële prognose 2019 vast
De raad heeft de gewijzigde structuur van de begrotingsprogramma’s goedgekeurd en de 1e Financiële prognose 2019 vastgesteld, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.

Raad neemt kennis van jaarrekening en meerjarenbegroting Stadsbank Oost-Nederland
De raad heeft de jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 van de Stadsbank Oost-Nederland voor kennisgeving aangenomen en besloten als zienswijze naar voren te brengen dat de gemeente Winterswijk vasthoudt aan de regionale afspraak van een maximale indexatie van 2,2%.

Raad neemt kennis van Programmabegroting Regio Achterhoek 2020
De raad heeft de Programmabegroting 2020 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijzen in te dienen.

Raad stemt in met uitbreiding koopzondagen in de zomerperiode
Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad voor om het aantal koopzondagen in zomerperiode van 1 juli tot 1 september met zes uit te breiden. D66 diende een amendement in om de aanwijzing van koopzondagen voortaan te baseren op het advies van de belangenvereniging van centrumwinkeliers ABHCity en het aantal koopzondagen niet meer te beperken in aantal. Dit amendement werd na hoofdelijke stemming met 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. Het raadsvoorstel over de extra koopzondagen werd daarna met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

Raad stemt unaniem in met aanvullende subsidie voor Boogie Woogie
Cultuurcentrum Boogie Woogie verkeert al geruime tijd in financiële problemen. De raad heeft kennisgenomen van het businessplan van Boogie Woogie om de bedrijfsvoering te verbeteren en besloten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 incidenteel een aanvullende subsidie te verstrekken van 151.423 euro per jaar.

Raad zet samenwerking met rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk voort
De raad heeft de heer dr. Igno Pröpper herbenoemd als lid/directeur van de rekenkamercommissie tot 1 januari 2022. De heer Krist Dekkers is benoemd als plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie tot 1 januari 2022.

Raad bekrachtigt geheimhouding over advies Park Achterhoek
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het advies van Hekkelman Advocaten over de ontwikkelingen rond Park Achterhoek. In het collegebesluit van 11 juni 2019 is de raad hierbij geheimhouding opgelegd. De raad heeft deze geheimhouding bekrachtigd.

Raad beëdigt Bénar Bloemendal (Voor Winterswijk) als nieuw commissielid
De raad heeft de heer Bénar Bloemendal beëdigd als commissielid namens de fractie Voor Winterswijk.

Raad stelt Kadernota 2019 vast
In de raadsvergadering van 25 en 27 juni stond de Kadernota 2019 centraal. De kadernota is de basis voor de begroting 2020-2023. Elke fractie gaf tijdens de vergadering zijn visie op de kadernota. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

 • VVD, WB, GroenLinks, PvdA en D66 dienden een amendement in om te voorkomen dat het budget van de stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk (WCL) met 15.000 euro per jaar wordt verlaagd. Dit amendement kreeg raadsbrede steun.
 • VVD, WB, GroenLinks en PvdA dienden een amendement in om dit jaar 45.000 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van 15 elektrische laadpalen in de openbare ruimte en bij gemeentelijke gebouwen. Ook dit amendement werd unaniem aanvaard.
 • WB, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 dienden een amendement in om te voorkomen dat de subsidie voor museum De Wereld van Wenters na 2021 wordt stopgezet. Ook dit amendement werd raadsbreed gesteund.
 • D66, CDA en VW dienden een amendement in om de bijdrage die van sportverenigingen wordt gevraagd voor het gebruik van de sportvoorzieningen voorlopig nog niet in te voeren. Dit amendement werd met 9 stemmen voor (D66, CDA, VW) en 12 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • Het amendement van het CDA om de vervanging van de laanbomen niet in een lager tempo uit te voeren werd met 9 stemmen voor (CDA, D66, VW) en 12 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • D66 en VW dienden een amendement in om het in de Kadernota aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheid om kentekenregistratie en/of cameratoezicht in te voeren te schrappen, vanwege de lage misdaadcijfers in Winterswijk en de inbreuk op de privacy van de inwoners. Dit amendement werd met 2 stemmen voor (D66, VW) en 19 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • VW diende een amendement in om de voorgestelde verhoging van de leges voor een omgevingsvergunning bouw van 2,5% naar 2,625% terug te draaien. Dit amendement werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.
 • VW en D66 dienden een amendement  in om de voorgestelde financiering van het bezoekerscentrum van Terra Temporalis aan te passen. Dit amendement werd met 2 stemmen voor (D66, VW) en 19 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • Een motie van GroenLinks, WB, VVD en PvdA om de Erfgoed Klus Brigade met ingang van juli 2019 voor een periode van twee jaar ‘om niet’ gebruik te laten maken van de gemeentelijke huisvesting door het verstrekken van een subsidie ter hoogte van de huur en de geraamde nutskosten werd raadsbreed gesteund.
 • Ook de motie van PvdA, WB, VVD en GroenLinks om ervoor te zorgen dat buurtbemiddeling op het huidige niveau wordt voortgezet werd unaniem aanvaard.
 • De motie Let’s talk about sex van D66, WB, VVD, GroenLinks en PvdA om met scholen in gesprek te gaan over het onderwerp seksualiteit kreeg ook steun van de voltallige raad.
 • VW en CDA riepen het college op onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden voor de huisvesting van Boogie Woogie. Deze motie werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.
 • VW diende een motie in om naast de plannen voor het Cultuurkwartier ook te onderzoeken wat de kosten zijn van het realiseren van een Woonkwartier in het gebied tussen de Notaristuin, Weurden en Roelvinkstraat. Deze motie werd met 1 stem voor (VW) en 20 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.
 • De motie van het CDA om het duurzaamheidsfonds te bestemmen voor doelgroepen die niet bij marktpartijen terecht kunnen voor een lening werd met 8 stemmen voor (CDA, VW) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.

Na de stemming over de moties en amendementen werd het voorstel over de Kadernota 2019in stemming gebracht. De raad nam het voorstel met 14 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, VW) en 7 stemmen tegen (CDA) aan.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Raadsvergadering 27 juni 2019
Vanwege de hitte vergaderde de gemeenteraad dit keer in de kleine zaal van theater De Storm.