Kadernota 2019 - Gemeente koerst op armoedevrij en duurzaam Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders wil met volle kracht vooruit richting een armoedevrij en duurzaam Winterswijk. Dat staat in de Kadernota 2019 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De Kadernota is de eerste stap naar de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Het college doet hierin inhoudelijke en financiële voorstellen aan de raad. Als de raad de Kadernota eind juni vaststelt, dan worden deze voorstellen opgenomen in de begroting. In november besluit de raad over de begroting voor volgend jaar.

Armoedebestrijding en duurzaamheid
De Kadernota 2019 borduurt voort op de toekomstvisie van de gemeente Winterswijk en op het in februari gepresenteerde coalitieakkoord Winterswijk wint! – Duurzaam en daadkrachtig d’ran.

Belangrijke speerpunten hierin zijn: burgerparticipatie, armoedebestrijding en duurzaamheid. Ook thema’s als de verbetering van het centrum, inclusie en het realiseren van ruimte voor woningbouw en industrie zijn belangrijk voor de toekomst van Winterswijk.

Het college zet de komende jaren flinke stappen richting een armoedevrij en duurzaam Winterswijk. Het college wil toe naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Ook worden er grotere slagen gemaakt met het verduurzamen van wijken. Ondernemers, particulieren en verenigingen worden gestimuleerd om duurzame maatregelen te nemen.

Daarnaast wil het college Winterswijk nog aantrekkelijker maken, voor zowel inwoners als bezoekers. Zo ontwikkelt het college samen met alle betrokken partijen een zich steeds vernieuwende visie om het centrum aantrekkelijk te houden. Verder werkt het college aan belangrijke trekpleisters, zoals het Cultuurkwartier en het bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de steengroeve.

Financiën
Om deze ambities te realiseren, wordt een aantal andere keuzes gemaakt. In de Kadernota heeft het college daarvoor al de richting aangegeven. De gemeente gaat bijvoorbeeld in gesprek met enkele instellingen (Boogie Woogie, Wereld van Wenters, Zwembad Jaspers) over het toekomstbestendig maken van hun organisatie. Daarnaast verwacht het college meer financiële redzaamheid van de sportverenigingen.

Daarnaast stelt het college de raad voor om in de periode 2020-2023 in totaal een bedrag van 10 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van incidentele uitgaven. Hiermee behoudt de gemeente Winterswijk haar gezonde financiële positie: de begroting is structureel sluitend en de schuldpositie daalt op termijn.

Inspraak Kadernota
De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 25 en 27 juni een besluit over de Kadernota 2019. Ter voorbereiding op de besluitvorming is er op woensdag 12 juni een extra commissievergadering voor mensen die willen inspreken over de Kadernota. Deze commissievergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Mensen die gebruik willen maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunnen zich uiterlijk dinsdag 11 juni voor 12.00 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543120.

> Kadernota 2019 (pfd, 944 kB)