Gemeenteraadsbesluiten van 5 en 7 november 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 5 en donderdag 7 november de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Programmabegroting 2020-2023 vast

In de raadsvergadering van 5 en 7 november stond de Programmabegroting 2020-2023 centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Alle raadsfracties gaven tijdens de begrotingsbehandeling hun visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings­voorstellen) ingediend:

 • D66, CDA, WB, VVD, GL en PvdA dienden een amendement in om een stevige lobby richting de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Enschede in te zetten om de busverbinding tussen Winterswijk en Enschede te verbeteren. Dit amendement werd unaniem aanvaard.
 • VW, CDA en GL dienden een amendement in om in overleg te gaan met openbaar­vervoerbedrijf Arriva en de provincie Gelderland om de mogelijkheden van het gebruik van waterstof als energiedrager voor het treinverkeer van en naar Winterswijk te onderzoeken. Ook dit amendement werd raadsbreed gesteund.
 • Het amendement van CDA en VW om de voorgestelde financiële bijdrage van de sportverenigingen te schrappen, werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, PvdA, GL, D66) verworpen.
 • D66, WB, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is het gebruik van statiegeldbekers bij evenementen in Winterswijk verplicht te stellen en organisa­toren van evenementen te stimuleren statiegeldbekers te gebruiken. Deze motie werd met 13 stemmen voor (D66, WB, VVD, GL, PvdA) en 8 stemmen tegen (VW, CDA) aanvaard.
 • WB, VVD, GL, PvdA en VW dienden een motie in om in Winterswijk zo snel mogelijk een ja-ja-sticker in te voeren. Inwoners ontvangen dan geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer (wel huis-aan-huisbladen), tenzij ze een ja-ja-sticker op hun brievenbus hebben geplakt. Deze motie werd met 20 stemmen voor (CDA (6 stemmen), WB, VVD, GL, PvdA, D66, VW) en 1 stem tegen (CDA) aanvaard.
 • De motie van PvdA en GL om inwoners van Winterswijk voor te lichten over de schadelijke effecten voor de gezondheid en leefbaarheid van hout- en pelletstook werd met 12 stemmen voor (PvdA, GL, WB, VVD) en 9 stemmen tegen (CDA, D66, VW) aanvaard.
 • VW, CDA, GL en D66 dienden een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een eenvoudig oproepsysteem of app om loonwerkers en andere eigenaren van grondverzetmaterieel bij natuurbranden zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen ter ondersteuning van de brandweer. Deze motie kreeg raadsbrede steun.
 • VW en CDA riepen het college in een motie op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met De Woonplaats over duurzame manier van verwarmen van De Post en meer snelheid te maken met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Deze motie werd unaniem aanvaard.
 • In een motie verzochten CDA en VW het college om met concrete plannen te komen voor een regentonactie, waarbij huishoudens die een regenton kunnen plaatsen zich kunnen aanmelden voor een regenton. Nadat wethouder Tineke Zomer had toegezegd dit plan mee te nemen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma met klimaatmaatregelen werd de motie ingetrokken.
 • CDA en VW dienden een motie in om een brief naar de provincie Gelderland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen met de oproep om bestaande vergunningen van veehouderijen in de omgeving van Natura 2000-gebieden te respecteren en geen bedrijven gedwongen te sluiten. Deze motie werd met 8 stemmen voor (CDA, VW) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen.
 • D66, WB, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om 100% Winterswijk op te dragen samen met ABH City de koopzondagen in juli en augustus extra te promoten en daarvoor € 10.000 uit te trekken. In een reactie zei burgemeester Bengevoord dat het college hier positief tegenover staat, maar dat ABH City hiervoor via de gebruikelijke kanalen een subsidieverzoek kan indienen. Daarop werd de motie ingetrokken.
 • VW diende een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzaam revolverend innovatiefonds voor de landbouw om Winterswijkse boeren in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Deze motie werd  8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen.

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2020-2023 vast. CDA en VW stemden tegen.

Interpellatiedebat D66 over PFAS in de kleiput

Op verzoek van D66 voerde de gemeenteraad donderdagavond een interpellatiedebat over de kleiput. Aanleiding was het feit dat er na 1 oktober enkele partijen grond in de kleiput zijn toegepast die niet op PFAS zijn gecontroleerd, terwijl dat wel verplicht was. VW en D66 dienden een motie in om het storten van grond in de kleiput tijdelijk volledig stil te leggen in afwachting van nieuwe duidelijke landelijke regelgeving. De motie werd ingetrokken nadat wethouder Inge klein Gunnewiek had gezegd dat de werkzaamheden al tijdelijk zijn stopgezet omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport de zaak gaat onderzoeken.

Raad stelt gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie SDOA 2019 vast

De gemeenteraad heeft de gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vastgesteld. De wijzigingen in de verordening gaan over de vergoeding die de leden van de Regionale Cliëntenraad Participatiewet ontvangen.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatie­programma (RVP). De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om de uitvoering van het RVP met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 toe te voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de aansluiting van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stelt tweede financiële prognose 2019 vast

\Financiële prognoses zijn bedoeld om de gemeenteraad gedurende het lopende begrotingsjaar te informeren over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2e tot en met 4e kwartaal 2018

Alle raadsfracties hebben verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de besteding van hun fractiebudgetten in het 2e tot en met het 4e kwartaal van 2018.

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop grond Spoorzone

De gemeenteraad heeft een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de aankoop van 3,2 hectare grond tussen de Parallelweg en het spooremplacement. Deze grond is bestemd voor de vestiging van grootschalige detailhandel en bedrijven in een lagere milieucategorie. Alleen VW stemde tegen dit voorstel.

Raad stelt bestemmingsplan ijs- en skeelerbaan vast

De nieuwe ijs- en skeelerbaan komt op een perceel ten zuiden van sportpark Trias. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘IJs- en skeelerbaan Winterswijk’ unaniem vastgesteld.

Raad stemt in met oprichting Winterswijks Energiefonds

De gemeenteraad heeft na hoofdelijke stemming (14 stemmen voor, 7 stemmen tegen (CDA)) ingestemd met de oprichting van een Winterswijks Energiefonds. Het fonds moet het verduurzamen van de eigen woning voor alle particulieren financieel mogelijk maken en krijgt een omvang van maximaal € 25 miljoen.

Raad stelt Gemeentelijk Waterplan Winterswijk 2019-2023 vast

GL diende een amendement om de tekst van het concept-raadsbesluit als volgt te wijzigen: “De activiteiten en budgetten voor klimaatadaptatie voor de thema’s water en droogte met ingang van 2020 te bekostigen vanuit de rioolheffing en daartoe te verkrijgen uitkeringen en subsidies.” Dit amendement werd unaniem aanvaard. GL en PvdA dienden een motie in om de staffel voor rioolheffing aan te passen. Na de toezegging van wethouder Tineke Zomer om voor de zomer met een voorstel te komen, werd de motie ingetrokken. Daarna stelde de raad het Gemeentelijk Waterplan 2019-2023 unaniem vast.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Raadsvergadering 7 oktober 2019

Raadsvergadering 7 november 2019