Mooi Schoon

De gemeente en ROVA houden een campagne om hondenpoep en zwerfafval te verminderen. De campagne heet 'Winterswijk Mooi Schoon'. Op dit moment lopen de campagnes 'hondenpoep' en 'vuurwerk' opruimen. Helpt u mee Winterswijk mooi schoon te krijgen en te houden?

Campagne opruimen hondenpoep en aanpak zwerfafval

Met de campagne willen de gemeente en ROVA inwoners en bezoekers ervan bewust maken dat het belangrijk is zwerfafval en hondenpoep op te ruimen. De gemeente heeft een aantal aandachtsgebieden en speerpunten benoemd die tijdens de campagne uitgevoerd gaan worden. Naast de preventieve aanpak spelen ook toezicht en handhaving tijdens de campagneperiode een belangrijke rol. De campagne bestaat uit onder andere uit de volgende onderdelen.

Winkelgebied

  • Veel afvalbakken in het winkelgebied krijgen een Mondriaan-uitstraling.
  • Veel afvalbakken in het winkelgebied krijgen opvangbakken voor sigarettenpeuken.
  • Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met de ondernemers uit het winkelgebied met als doel iedereen te activeren bij te dragen aan een schoner winkelgebied.
  • De gemeente en ROVA inspecteren en inventariseren het winkelgebied en de Notaristuin op de inrichting ervan. Daarna bepalen ze wat er gedaan kan worden om het zwerfvuil te verminderen.

Woonwijken

Bewoners kunnen meedoen aan de verkiezing 'Schoonste straat van Nederland'. Deze verkiezing start in maart 2018. Meer informatie over deze verkiezing volgt.

Verzamelsystemen van afval bij hoogbouw

De gemeente en ROVA gaan bezig met een aanpak om het bijplaatsen van afval bij hoogbouwwoningen te voorkomen. Bijplaatsing van afval betekent dat het afval niet in een boven- of ondergrondse container wordt gedaan, maar ernaast gezet wordt.

Snoeproutes voortgezet onderwijs

Een snoeproute is de wandelroute die (voornamelijk) middelbare scholieren lopen van de supermarkt naar school. Er worden afvalbakken verplaatst en borden en stickers geplaatst. Er komen afvalbakken te staan met bewustwordingsstickers.

Buitengebied

De gemeente en ROVA gaan een aanpak bepalen om zwerfvuil in het buitengebied van Winterswijk te beperken.

Toegangswegen

De gemeente en ROVA gaan een aanpak bepalen om zwerfvuil op de toegangswegen naar Winterswijk te beperken.

Skatebaan Eelinkstraat/Huininkmaatbos

De gemeente en ROVA gaan een aanpak bepalen om zwerfvuil op en rondom de skatebaante beperken.

Evenementen

De organisatie van het evenement is vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het schoon houden en schoon achterlaten van het evenemententerrein.

Iedere organisator krijgt een Menukaart en Toolkit aangeboden.

Bewustwordingscampagnes

Om de bewustwording en gedragsverandering van inwoners op nog meer tijdstippen, situaties en locaties te stimuleren worden er in 2017 en 2018 een aantal bewustwordingscampagnes gehouden:

  • Landelijke Opschoondag (maart 2018)
  • De Week van Mooi Schoon (april 2018)
  • Schone avond4daagse (mei 2018)
  • Dag van de Duurzaamheid (oktober 2018)
  • Nieuwjaarsvegen (december 2017 en 2018)
  • Hondenpoep (2017-2018)

We houden u op deze pagina op de hoogte van de campagnes.

Evaluatie eind 2018

Eind 2018 wordt de campagne geëvalueerd om vast te stellen of het doel is behaald. De gemeente en ROVA bepalen op basis van de uitkomsten van de evaluatie of de campagne een vervolg krijgt.

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is niet-verzameld afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen. Het is verpakkingsmateriaal zoals blikjes, flesjes, wikkels, (plastic) zakken, sigarettenpeuken, kauwgom, papier, huisvuilzakken in of aan afvalbakken, dumpingen en afval dat ontstaat bij evenementen.

De impact van zwerfvuil

Zwerfvuil is altijd zichtbaar, ook als we het niet zien. Het beïnvloedt niet alleen het gevoel van veiligheid, maar is ook daadwerkelijk onveilig. Wind en dieren spelen een belangrijke rol bij de verspreiding. De wind vervoert zwerfvuil (plastic) via de rivieren naar de grote zeeën: de plastic soep. Zwerfvuil in het water veroorzaakt een slechte waterkwaliteit en schaadt de gezondheid. Dieren verwarren zwerfvuil met voedsel. Ze pikken erin en krijgen delen binnen, het gif hoopt zich op in hun lichaam. En zo gaat het verder in de voedselketen waar wij als mensen uiteindelijk ook deel van uit maken. Een weggewaaid plastic zakje of een lipje van een blikje lijken dan ook onschuldiger dan ze zijn. Vervuiling trekt ook nog eens ongedierte aan dat we liever kwijt dan rijk zijn. Zwerfvuil heeft dus serieus effect heeft op het milieu, de leefomgeving en de gezondheid.