WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke Belastingen 2019

Informatie over de belastingen die de gemeente Winterswijk heft.

Op 28 februari 2019 is bij de meeste huishoudens de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2019 bezorgd. Op deze pagina informeren wij u over de verschillende belastingen en rechten die wij binnen onze gemeente heffen. Bij elke belasting is kort aangegeven welk tarief verschuldigd is en wat deze belasting inhoudt.

Voordat we belastingen kunnen heffen, moet de gemeenteraad een belastingverordening vaststellen. Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld.
De gemeente Winterswijk kent de volgende belastingen en rechten:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • forensenbelasting
 • toeristenbelasting
 • precariobelasting
 • rioolheffing
 • reclamebelasting
 • graf(onderhouds)rechten
 • marktgelden
 • leges

Als u niet in staat bent de aanslag te betalen kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen.

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw onroerende zaak ieder jaar opnieuw vast. Hierbij worden de regels toegepast die in de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz) staan vermeld. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf voor de OZB. De waarde wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst en het Waterschap. U kunt de WOZ-waarde ook raadplegen op www.wozwaardeloket.nl. De WOZ-waarde is de waarde die u op 1 januari 2018 zou hebben gekregen als u het pand, leeg, niet verhuurd en niet bezwaard met bijvoorbeeld erfpacht of vruchtgebruik, zou verkopen (waarde in het economische verkeer bij vrije verkoop).

De WOZ-waarde voor het jaar 2019 wordt dus bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2018 (waardepeildatum). Hierbij wordt rekening gehouden met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari 2019. Met andere woorden: wat zou uw object waard zijn geweest op 1 januari 2018 als het dan in dezelfde toestand was als op 1 januari 2019. Dit betekent dat wijzigingen aan het object in de loop van het jaar 2018, als gevolg van bijvoorbeeld een verbouwing of sloop, zijn meegenomen bij de waardebepaling.

Objecten in aanbouw worden gewaardeerd op de vervangingswaarde, dat wil zeggen: de grondwaarde vermeerderd met de bouwkosten van het gereedgekomen deel per 1 januari 2019.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

\Met ingang van oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Als dit voor u van toepassing is, kunt u een WOZ-beschikking opvragen bij team Belastingen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Op grond van artikel 220 van de Gemeentewet heft de gemeente twee onroerendezaakbelastingen. Dit zijn:

 • de eigenarenbelasting
 • de gebruikersbelasting

Eigenarenbelasting: woningen en niet-woningen

De gemeente heft de eigenarenbelasting van degene die op 1 januari van het kalenderjaar eigenaar is van een onroerende zaak. Degene die op 1 januari van het kalenderjaar bij het Kadaster bekend staat als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak, wordt belast voor de OZB.

Gebruikersbelasting: niet-woningen

De gemeente heft de gebruikersbelasting van degene die op 1 januari van het kalenderjaar een onroerende zaak in gebruik heeft. Dit geldt alleen voor gebruikers van niet-woningen. Voor gebruikers van een niet-woning, waarvan een deel als woning wordt gebruikt, is het woondeel vrijgesteld van OZB (bijvoorbeeld bij een boerderij). Er wordt wél een gebruikersaanslag OZB opgelegd (tariefcode 4). De gebruikersbelasting wordt dan berekend over de WOZ-waarde, verminderd met de waarde die op het woongedeelte betrekking heeft.

Wijziging in de loop van het jaar

De toestand op 1 januari van het kalenderjaar is bepalend voor de belastingplicht. Verkoop van een pand in de loop van het kalenderjaar (ook al is dit op 2 januari) heeft géén invloed op de hoogte van de aanslag of de belastingplicht. Bij de verkoop verrekent de notaris de belastingen met de nieuwe eigenaar. Een beëindiging van het gebruik (bijvoorbeeld door verhuizing of beëindiging van het bedrijf) in de loop van het jaar, leidt ook niet tot een vermindering van de aanslag.

Tarieven OZB 2019

Voor 2019 zijn de volgende tarieven vastgesteld:
                        
Tarief 1 = eigenarenbelasting woning: 0,1143% (2018: 0,1143%)
Tarief 3 = eigenarenbelasting niet-woning: 0,2442% (2018: 0,2442%)
Tarief 4 = gebruikersbelasting niet-woning: 0,1960% (2018: 0,1960%)

Voorbeeld:
Waarde woning € 200.000
Verschuldigde eigenarenbelasting: 0,1143% van € 200.000 = € 228,00 (afgerond naar beneden op hele euro's)

Waarde niet-woning € 400.000
Verschuldigde eigenarenbelasting: 0,2442% van € 400.000 = € 976,00 (afgerond naar beneden op hele euro’s)
Verschuldigde gebruikersbelasting: 0,1960% van € 400.000 = € 784,00 (afgerond naar beneden op hele euro’s)

Bouwterreinen

Voor bouwterreinen geldt het tarief voor de niet-woning.

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke plicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen bij ieder perceel waar deze kunnen ontstaan.
In Winterswijk wordt ‘omgekeerd ingezameld’. Dit betekent dat herbruikbare afvalstoffen (papier, verpakkingsplastic, blik, drankenkartons,  groente-, fruit- en tuinafval) gratis aan huis worden opgehaald en dat betaald moet worden voor het aanbieden van restafval. Niet alles wat overblijft is restafval. Kijk op de website www.rova.nl voor meer informatie over gratis afvalstromen.
Ieder huishouden wordt een vastrecht in rekening gebracht van € 164,00. Daarnaast zal per keer dat er restafval wordt aangeboden, betaald moeten worden. De tarieven voor het aanbieden aan een ondergrondse container zijn € 1,25 per aanbieding. Voor die huishoudens die een restafvalcontainer hebben (voornamelijk buitengebied), is het tarief per aanbieding € 5,00 voor een 140 liter restafvalcontainer en € 7,50 voor een 240 liter restafvalcontainer.

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing, waarbij de opbrengst gebruikt wordt om de kosten te betalen van het ophalen en verwerken van afval. Bij de tariefberekening wordt uitgegaan van het feit dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moet zijn. De kosten worden gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Deze opbrengst bestaat uit het vastrecht (de som van het aantal huishoudens vermenigvuldigd met het vastrecht tarief) en de aanbiedingen van restafval (aantal aanbiedingen vermenigvuldigd met het tarief).

Stijging tarief vastrecht afvalstoffenheffing met € 20,00

Het tarief voor het vastrecht is gestegen met € 20,00. Dit heeft twee oorzaken:

 • De rijksbelasting op het verbranden van restafval is verhoogd. Door de Rijksoverheid is besloten de verbrandingsbelasting per 1 januari 2019 flink te verhogen. De gemeente moet deze belasting afdragen aan de Rijksoverheid.
 • Lagere vergoeding PMD en meer kosten restafval. In het PMD-afval is veel ander materiaal aangetroffen. Hierdoor wordt dit als restafval gezien en ontvangt de gemeente geen vergoeding voor het PMD.  Daarnaast moet dit afval als restafval worden verbrand. Dit kost extra geld.

Het is dus van belang dat het afval goed gescheiden wordt, zodat de kosten laag blijven.

Tarieven afvalstoffenheffing 2019

Vastrecht: € 164,00 (2018: € 144,00)
Variabel deel:

 1. Per aanbieding aan ondergrondse container: € 1,25 (2018: € 1,25)
 2. Per aanbieding van een 240 liter restafvalcontainer: € 7,50 (2018: € 7,50)
 3. Per aanbieding van een 140 liter restafvalcontainer: € 5,00 (2018: € 5,00)
 4. Per jaar voor een medische container: € 15,00 (2018: € 15,00)
 5. Per jaar voor de alternatieve inzameling: € 15,00 (2018: € 15,00)

Voorbeeld aanslag afvalstoffenheffing/ledigingen 2019:
Aanbiedingen van restafval (ondergrondse container) in 2018: 24 aanbiedingen.
Aanslag:
24 x € 1,25 = € 30,00
Vastrecht 2019 = € 164,00.
Totaal: € 194,00

Inzameling

De ROVA zorgt voor de inzameling van al het huishoudelijk afval in Winterswijk. Heeft u vragen over de inzameling of de containers dan kunt u daarvoor terecht bij de klantenservice van de ROVA, telefoonnummer (0543) 545 454 of e-mail info@rova.nl.

Verhuizen

 • Wanneer u gedurende het belastingjaar verhuist binnen de gemeente Winterswijk zal er geen tussentijdse afrekening plaatsvinden en wordt de aanslag afvalstoffenheffing niet verminderd. Bij de aanslagoplegging in 2019, worden de aanbiedingen van zowel uw oude adres als nieuwe adres afgerekend.
 • Wanneer u verhuist naar een adres buiten de gemeente Winterswijk krijgt u voor het aantal volle maanden dat u niet meer in de gemeente Winterswijk woont een vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing voor het vastrecht. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig uw verhuizing meldt. De vermindering van de aanslag volgt dan automatisch. Daarnaast worden de aanbiedingen van het restafval afgerekend.

Container kapot

Als een container stuk gaat bij het legen of deze op de ledigingsdag gestolen wordt, is omruilen/vervangen gratis. Als er sprake is van diefstal moet u het proces-verbaal van aangifte opsturen naar de ROVA. Zij zorgen ervoor dat er nieuwe containers worden geplaatst. Op www.rova.nl vindt u meer contactgegevens en informatie. Bij brandschade komen de kosten voor eigen rekening.

Medisch afval en luierafval

Heeft u medisch afval en/of luierafval? Dit kunt u gratis bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg afgeven. Hiervoor zijn speciale plastic zakken beschikbaar gesteld. Deze zakken zijn gratis te verkrijgen op drie locaties:

 • Gemeentekantoor Winterswijk, Stationsstraat 25
 • de Post, Balinkesstraat 4
 • Milieubrengstation, Leeghwaterweg 10

Openingstijden milieubrengstation: woensdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Let op: Dit afval kan alleen gratis worden ingeleverd met deze speciale plastic zakken.

Rioolheffing

De gemeente heeft de taak huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in te zamelen en te transporteren. Daarnaast hebben we de taak afvloeiend hemelwater in te zamelen en te verwerken. De opbrengsten van de rioolheffing gebruiken we onder andere voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijke rioolstelsel.

De rioolheffing wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid kubieke meter water dat ingenomen wordt. De gebruiker van een perceel dat aangesloten is op de riolering, betaalt rioolheffing. Uit efficiencyoverwegingen lift de rioolheffing mee op de waternota van Vitens. Er zijn echter gevallen waarbij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer een object geen eigen watermeter heeft. In dit soort gevallen leggen we de aanslag rioolheffing zelf op. De hoeveelheid ingenomen water wordt dan bepaald op 45 m³ per persoon. Als de rioolheffing meelift op de waternota loopt het belastingjaar ongeveer van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar daarop. In de andere gevallen is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Tarieven rioolheffing 2019

Het recht bedraagt voor elke volle eenheid van 1 m³ afvalwater, per eenheid:
a. tot en met 500 m³: € 2,74 (2018: € 2,74)
b. van 501 m³ tot en met 5.000 m³: € 2,69 (2018: € 2,69)
c. van 5.001 m³ tot en met 20.000 m³: € 2,65 (2018: € 2,65)
d. van 20.001 m³ of meer: € 0,00 (2018: € 0,00)

Toeristenbelasting

De  gemeente heft  toeristenbelasting van degene die tegen betaling overnachting aanbiedt aan personen die niet in Winterswijk staan ingeschreven volgens de basisregistratie personen. De verblijfsbieder mag de belasting verhalen op degene die verblijf houdt. De toeristenbelasting is een tegemoetkoming in de kosten die we maken voor voorzieningen die ook in het belang van het toerisme worden getroffen. De tarieven zijn voor 2019 gelijk gebleven aan die van 2018.

Eind 2018 heeft iedere verblijfsbieder een aangiftebiljet voor het jaar 2018 ontvangen. Op dat biljet moet per onderkomen of slaapplaats worden aangegeven of gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire berekeningswijze. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire berekeningswijze moet een verblijfsregister worden bijgehouden. Hierin moet de verblijfsbieder bijhouden hoe vaak hij verblijf heeft geboden. Voor hotels is de forfaitaire berekeningswijze niet mogelijk.

Tarieven toeristenbelasting

 
  Aantal nachten per onderkomen Gemiddelde bezetting Tarief 2019
(Mini)campings: Toeristische en jaarplaats 60 2,5 € 1,20
Hotel geen forfait   € 1,75
Bed & Breakfast 70 Slaapplaatsen € 1,30
Groepsaccommodatie 60 Slaapplaatsen € 1,20
Vakantiewoning 80 2,5 € 1,45

Het forfait per plaats wordt berekend door: aantal nachten per onderkomen x gemiddelde bezetting x tarief

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire berekeningswijze, dan is het vermelde tarief van toepassing per overnachting, per persoon en per nacht.    

Forensenbelasting

Voor elke inwoner van de gemeente Winterswijk ingeschreven in basisregistratie persoonsgegevens (BRP) ontvangt de gemeente een tegemoetkoming uit het gemeentefonds. De forens maakt, net als een inwoner van de gemeente, gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. De gemeente ontvangt hiervoor echter geen tegemoetkoming uit het gemeentefonds. Om dit te compenseren, wordt de forensenbelasting geheven.

Als gemeente heffen we forensenbelasting van personen die hun hoofdverblijf niét in de gemeente Winterswijk hebben, maar wel meer dan negentig keer verblijf houden in de gemeente. Ook wanneer zij een gemeubileerde woning voor zich of hun gezin beschikbaar houden, zijn ze belastingplichtig voor de forensenbelasting.

Wijziging in de loop van het jaar

Wanneer u de woning in de loop van het jaar verkoopt kán dit gevolgen hebben voor de aanslag. Dit is het geval wanneer u de woning vóór 31 maart 2019 verkoopt. De 90-dagen grens wordt dan niet bereikt, waardoor u niet belastingplichtig bent voor de forensenbelasting.

Tarief forensenbelasting 2019

Het tarief is vastgesteld op € 290,00 per woning per jaar (2018: € 290,00).

Grafonderhoudsrechten

De gemeente onderhoudt de algemene begraafplaats in Winterswijk. Om dit te betalen heffen we onderhoudsrechten. Als rechthebbende van een (urnen)graf krijgt u jaarlijks van ons de aanslag grafonderhoudsrecht.

Tarief grafonderhoudsrechten 2019

€ 65,00 per graf per jaar (2018: € 65,00)

Precariobelasting

Als u voorwerpen (terras, reclamebord, goederen, enzovoort) onder, op of boven gemeentegrond heeft, betaalt u ons een vergoeding. Dit is precariobelasting.

De meest voorkomende tarieven precariobelasting 2019 per m² per jaar  

 • Terras: € 24,25 (2018: € 23,70)
 • Uitstallen goederen: € 29,00 (2018: € 28,35)
Leges

De gemeente brengt leges in rekening voor het verlenen van diensten.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, maar ook de aanvraag van een paspoort of rijbewijs.

Enkele legestarieven 2019:

 • Paspoort: €  71,00 (2018: € 65,00)
 • Paspoort <18 jaar: €  53,00 (2018: € 52,00)
 • Identiteitskaart: €  56,00 (2018: € 51,00)
 • Identiteitskaart <18 jaar: €  29,00 (2018: € 29,00)
 • Rijbewijs: €  39,75 (2018: € 39,45)
Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting heffen we een belasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (artikel 227 Gemeentewet). Bij openbare aankondigingen valt onder meer te denken aan (licht)reclames, reclamezuilen, naambordjes, posters, aanplakbiljetten of uithangborden.

De opbrengst van de reclamebelasting komt ten goede aan de ondernemers in het centrum en worden gestort in een ondernemersfonds dat beheerd wordt door de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winterswijk. De bedoeling van de reclamebelasting is om met deze opbrengsten het centrum van Winterswijk te versterken en te verbeteren, waarbij de ondernemers gestimuleerd worden zelf met initiatieven te komen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de sinterklaasintocht of kerstverlichting.

Voor meer informatie over de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winterswijk, kunt u de site raadplegen: www.ofcw.nl.

Tarief reclamebelasting 2019

Het tarief per onroerende zaak waar een openbare aankondiging wordt aangetroffen, bedraagt € 540,00 (2018: € 540,00).

Kwijtschelding

Als u niet in staat bent de aanslag te betalen kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. U kunt kwijtschelding alleen aanvragen voor de afvalstoffenheffing (vastrecht) en de rioolheffing. Als het verzoek om kwijtschelding wordt toegekend, hoeft u (een gedeelte van) de betreffende gemeentelijke belastingen niet te betalen.

Bijstand en kwijtschelding

Als u in de bijstand zit, is het niet vanzelfsprekend dat u ook kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen. Bij het toekennen van de bijstand gelden andere inkomens- en vermogensnormen dan bij de  kwijtschelding. Het kan dus zijn dat u wel een bijstandsuitkering ontvangt, maar geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Aanvragen kwijtschelding

U kunt het formulier verzoek kwijtschelding online invullen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt ook bij de receptie van het gemeentekantoor een formulier ophalen.  U vult het formulier volledig in en stuurt het samen met alle gevraagde bewijsstukken retour. Wij beoordelen uw verzoek alleen als dit volledig is.

Beoordeling kwijtscheldingsaanvraag

Of kwijtschelding wordt verleend hangt onder meer af van:

 • de hoogte van het inkomen
 • ontvangen toeslagen van de Belastingdienst
 • bezittingen
 • een aantal verplichte uitgaven

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding

U kan in aanmerking komen voor kwijtschelding, wanneer:

 • u niet over eigen vermogen (o.a. negatief of geen saldo op bank-/spaarrekening) beschikt;
 • u geen overwaarde van uw eigen woning heeft (waarde van de woning verminderd met de hypotheekschuld);
 • de geschatte waarde van uw auto minder bedraagt dan € 2.269,00.

Maximalisering kwijtschelding

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding geldt hiervoor een maximum.

Afvalstoffenheffing: maximaal kwijtschelding voor het vastrecht van € 164,00. Wij verlenen geen kwijtschelding voor het aanbieden van restafval.
Rioolheffing: Maximaal voor 45 m³ ingenomen water per ingezetene per adres.

LET OP! Verzoeken om kwijtscheldingen dienen uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de aanslag te zijn ingediend.

Wanneer u vragen heeft over de kwijtschelding, dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer (0543) 543 543.