Bijeenkomst nieuw cultuurbeleid 'Breder bereik'

Verslag van de bijeenkomst nieuw cultuurbeleid op dinsdag 28 november 2017 over het breder bereikbaar maken van cultuur in Winterswijk.

Locatie

Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, Winterswijk

De heer Ansink heet iedereen van harte welkom. Er zal straks in werkgroepjes gediscussieerd worden over het breder maken van de cultuur in Winterswijk. Hij vraagt de wethouder om een korte toelichting op de cultuur en de geschiedenis daarvan in Winterswijk.

Na de pauze vraagt de heer Ansink het eerste werkgroepje om de besproken punten te presenteren.

Toelichting werkgroep 1

Spreekster geeft aan dat er in de werkgroep een interessante discussie ontstond. Wat de werkgroep opviel, was dat in de uitnodigingsbrief van de gemeente het woord ‘toeristisch’ tussen haakjes stond. De toerist zou wat de werkgroep betreft veel meer in beeld mogen zijn. In Winterswijk worden per jaar door toeristen miljoenen uitgegeven na een bezoek aan het Mauritshuis. Cultuurtoerisme betekent daarom meer dan alleen het museum zelf.

Ambassadeur

De werkgroep vindt het belangrijk dat Winterswijk een goede ambassadeur is en nog meer mag worden. Het dorp heeft een breed cultureel aanbod. De gemeente zou hier wellicht een ondersteunende rol in kunnen bieden. Belangrijk daarbij is de communicatie om het cultureel aanbod te kunnen vermarkten. Spreekster schetst een voorbeeld van vandaag, waarbij bezoekers Villa Mondriaan niet konden vinden. Van de vijf mensen op straat wist niemand wat Villa Mondriaan was. Dit zou meer aandacht mogen krijgen.

Bonnenboekje

De werkgroep stelt als idee een bonnenboekje voor kwetsbare doelgroepen voor. De bonnen zouden kunnen gelden voor bijvoorbeeld een boek bij Boekhandel Kramer, gratis les bij Excelsior of een bezoekje aan Villa Mondriaan. Hiermee worden nieuwe doelgroepen of mensen die onder de armoedegrens leven, gestimuleerd.

Cultuurraad

Een spreker uit de werkgroep geeft aan dat er een culturele raad zou kunnen worden opgericht. Die was er ook in de jaren zeventig. Op die manier draagt men bij aan de dynamiek en het praten over cultuur. Verder moet voor de gemeente duidelijk zijn om welke doelgroepen het gaat, zowel gemeentelijk als landelijk en grensoverschrijdend.

De heer Ansink vraagt de werkgroep wat zij met een cultuurraad wil bereiken.

Spreker geeft aan dat men op die manier een helikopterview kan houden op cultuur en de noodzaak om nieuwe initiatieven te ontplooien. Op het gebied van voorzieningen kan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld met behulp van ondernemers.

Suggesties en reacties vanuit de andere werkgroepen

  • samenwerking en samenhang zijn erg belangrijk;
  • er moet een goede planning zijn, zodat men niet in elkaars vaarwater zit;
  • met een cultuurbank kan men kiezen met welk thema men iets wil doen;
  • verbeteren en versterken van cultuureducatie. Er moet een inventarisatie komen van wat er is aan cultuureducatie, zodat er meer duidelijkheid komt;
  • organisaties zoals het Openluchttheater kopen speciaal voorstellingen in voor bijvoorbeeld mantelzorgers, zodat zij iets extra krijgen. Dit zou beter bekend mogen worden bij gemeente en andere organisaties;
  • de agenda’s van culturele activiteiten moeten beter op elkaar worden afgestemd;
  • een coördinator zou bij culturele activiteiten de ‘lijnen aan elkaar kunnen knopen’. Dit bespaart culturele instellingen veel tijd en moeite.

De heer Ansink vindt het een goed idee om activiteiten aan elkaar te verbinden, zodat men een doorlopend programma heeft op bepaalde dagen, zoals in het Pinksterweekend. Hij bedankt de werkgroep voor haar toelichting.

Toelichting werkgroep 2

Spreekster geeft aan dat een aantal begrippen steeds weer naar voren kwam.

Interdisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking

Wat kan men samen doen, zodat culturele activiteiten van verschillende disciplines met elkaar verbonden kunnen worden? Spreekster geeft aan dat Villa Mondriaan vorig jaar een project is gestart voor ouderen met dementie. Zij vindt het mooi dat een theatervoorstelling zou kunnen helpen om in beeld te brengen hoe men omgaat met dementie. Ook een lezing over dit onderwerp in een kerkje zou een idee kunnen zijn. In samenwerking kan men meer bereiken en meer ideeën aandragen.

Beleving van cultuur

Beleving en gevoel spelen een belangrijke rol bij kunst en cultuur. Spreekster geeft aan dat zij als buitenstaander naar Winterswijk is gekomen. Zij zag overal vlaggen van Villa Mondriaan en er werd veel gesproken over culturele activiteiten. Zij stond versteld van alle gemotiveerde vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren. Met zoveel inzet hoeft het volgens haar niet heel veel geld te kosten. Met cultuurroutes en sneak previews, waarbij culturele activiteiten op verschillende plekken worden aangeboden, biedt men bezoekers een kans om iets te proeven van de cultuur.

Informatieboekje

De werkgroep vindt het belangrijk om zowel kleine als grotere instellingen aandacht te geven. Met een goede samenwerking kan men ook de kleinere instellingen meer in beeld brengen. Een informatieboekje kan hieraan bijdragen.

Iemand van de werkgroep geeft aan dat veel mensen denken dat het Steengroevetheater het Openluchttheater is. De gemeente zou kunnen helpen om kleinere culturele organisaties meer zichtbaar te maken en informatie te verschaffen. Zo wordt de aandacht beter verdeeld.

Promotie

Met een goede promotie kunnen op landelijk en internationaal niveau toeristen worden aangetrokken. Voor de jeugd wordt een gemeente aantrekkelijker om te wonen als er op cultureel vlak meer wordt geboden. Zowel grote als kleine organisaties mogen in de media meer worden belicht. Kranten publiceren weinig over de kleinere evenementen. De gemeente moet een duidelijke keuze maken welke doelgroep zij aandacht geeft. Wil men meer mensen trekken, dan moet men de lat hoger leggen.

Spreker geeft aan dat ook het beoefenen van cultuur belangrijk is. Met drie orkesten acteert Winterwijk landelijk op het hoogste niveau. Daar mag men trots op zijn. Men moet ook in gedachte houden dat cultuur niet alleen geld kost, maar ook geld oplevert.

Spreekster geeft aan dat men van elkaar vaak niet weet welke activiteiten er zijn. Dat maakt het lastig om zich met elkaar te verbinden. Zij pleit voor een analyse van alles wat er aan culturele activiteiten is.

Er is behoefte aan een duidelijke cultuuragenda waar iedereen de komende jaren zijn activiteiten in kan zetten. Er zijn al veel culturele activiteiten, maar deze moeten goed worden gecoördineerd.

Toelichting werkgroep 3

Spreekster noemt de belangrijkste punten die zijn besproken.

Tips en trucs voor de gemeente

Samenhang en samenwerking. Spreekster wijst erop dat men trots kan zijn op de manier waarop theater De Storm zich in vergelijking tot een aantal jaren geleden heeft opgesteld ten aanzien van amateurvoorstellingen;
coördinatie van activiteiten voor burgers en toeristen, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft met betrekking tot de media;
het verbinden van de vrijwilligersbank aan culturele activiteiten;
het organiseren van een uitmarkt;
toegankelijkheid in de vorm van goede routes en bewegwijzering, maar ook een goede column voor promotie of een recensie voor een cultuurevenement. Ook financieel moeten culturele activiteiten toegankelijk zijn.

Spreekster wijst erop dat de gemeente veel geld uitgeeft aan alcoholpreventie, maar dat verenigingen vaak een sluitende exploitatiebegroting hebben dankzij goede barinkomsten. Zij vraagt zich af of dit terecht is. Als doelgroep voor culturele activiteiten noemt zij ouderen, toeristen en andere bevolkingsgroepen. Een idee is om na te denken over educatie en de verbinding hiervan met het onderwijs.

Overige tips en aanbevelingen

Spreekster is onder de indruk van het programma ‘Lang leve kunst en naoberschap’, waarbij vrijwilligers worden gecoacht bij kunstactiviteiten met ouderen, vooral op het gebied van theater. Zij raadt aan om hier wat meer marktonderzoek te doen.
Aandacht voor het onderscheidend vermogen, waarbij Winterswijkse locaties beter benut en in beeld gebracht kunnen worden.
Met het bloemencorso, als groot cultuurdrager en volksfeest, bereikt men alle lagen van de bevolking. Een evenement dat heel verbindend kan werken.

Spreekster brengt als aandachtspunt naar voren dat de medewerker van de gemeente die het openluchttheater onderhield, met pensioen is gegaan. Er is geen vervanger, wat het openluchttheater en het Huininkmaatpark geen goed heeft gedaan.

De heer Ansink vond het een inspirerende bijeenkomst. Hij noemt als voorbeeld het informatieboekje waarmee nieuwkomers en mensen met een laag inkomen in aanraking gebracht kunnen worden met Villa Mondriaan en andere vormen van cultuur. Ook een cultuurraad zou een goed idee kunnen zijn. Een toezichthouder of belangenbehartiger zou daar een goede rol in kunnen spelen. Het valt hem op dat veel naar de gemeente wordt gewezen, terwijl er ook sprake is van een terugtredende overheid. Hij neemt alle punten echter ter overweging mee. De gemeenteraad zal uiteindelijk bepalen hoeveel middelen de gemeente beschikbaar wil stellen. Hij erkent het belang van de vele vrijwilligers die ook op het gebied van cultuur veel voor Winterswijk betekenen.

Spreker geeft aan dat cultuur vroeger een linkse hobby werd genoemd. Hij constateert dat cultuur tegenwoordig een rechtse hobby is, anders kan men het niet betalen. Hij is van mening dat de gemeente een belangrijke rol heeft om cultuur voor alle doelgroepen toegankelijk te houden.

Reflectieavond 30 januari 2018

De heer Ansink dankt iedereen hartelijk voor alle inbreng. Deze zal tijdens de reflectieavond op 30 januari 2018 worden besproken. Het verslag van vanavond komt op de website van de gemeente te staan. Volgende week gaat het over de samenwerking met Duitsland. Daar zal in klein verband over worden gediscussieerd.

De heer Ansink dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de bijeenkomst om 21.40 uur.