Proces Energievisie

De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties om het doel te bereiken

De concept ‘Energievisie Winterswijk 2017’ is de opvolger van de beleidsnota ‘Duurzaam Winterswijk’ uit 2008. Na het ondertekenen van het Akkoord van Groenlo in 2013 staan we als gemeente voor een grotere opgave: Energieneutraal in 2030 in plaats van 2050.

De wil en het enthousiasme in de Winterswijkse samenleving om de stap naar duurzaam te maken, zijn breed aanwezig te zien aan het aantal duurzame initiatieven dat zich reeds heeft aangediend of momenteel in ontwikkeling is en het aantal inwoners/ ondernemers dat al aan de slag is gegaan met het verduurzamen van hun huis/ bedrijfspand. Dit is echter nog niet genoeg om op koers te blijven richting energieneutraal in 2030.

De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties aan voor het bereiken van dit gestelde doel.

Het proces

In februari 2015 is een charette gehouden om samen met de inwoners, instellingen en bedrijven in (de omgeving van) Winterswijk en de commissieleden ruimte richting te geven aan een energieneutraal Winterswijk in 2030. De uitkomsten van deze avond zijn verwerkt in een eerste concept energievisie.

Vervolgens is in november 2016 een inspraakavond/terugkoppeling gehouden voor genodigden en belangstellenden, waarbij de eerste concept energievisie werd gepresenteerd. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de verdieping op de thema's windenergie, zonne-energie, bio-energie, energiebesparing en overige onderwerpen. Het presidium heeft naar aanleiding van deze inspraakavond besloten om een openbare expertavond te organiseren begin 2017.

Deze openbare expertavond, die primair bedoeld was voor er voor raads- en commissieleden, vond plaats in februari 2017. Tijdens deze bijeenkomst gaven deskundigen een ‘hoorcollege’ over de thema’s energieopwekking, besparing en de energiemix. De expertavond was niet bedoeld als discussieavond, maar stond vooral in het teken van informatie- en kennisoverdracht. De presentaties werden gegeven door Jan- Willem van der Groep van Platform 31, Pieter van der Ploeg van Alliander, Ruud van Rijn van Bosch & van Rijn namens de NWEA en Fred Jansen van het  Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Na afloop van de expertavond is de eerste conceptvisie op een aantal aandachtspunten aangepast.

Een tweede informele inspraakavond vond plaats op donderdag 30 maart 2017. Inwoners, bedrijven en organisaties konden reageren op de aangepaste conceptvisie. Er was veel belangstelling. Een belangrijk onderwerp dat deze avond aan bod kwam, was windenergie als onderdeel van de energiemix. De opmerkingen en aanvullingen van deze avond gebruikt het college als input om de conceptvisie eventueel verder te verfijnen.

De gemeenteraad heeft de energievisie vastgesteld op 29 juni 2017. Nu de energiemix is vastgesteld, gaat gemeente Winterswijk in gesprek met de Winterswijkse samenleving over de Energiemix. Deze energiemix geeft weer met welke maatregelen we onze doelstellingen gaan halen. De volgende stap is het opstellen van een concreet uitvoeringsprogramma. Ook hierover gaat de gemeente in gesprek met de Winterswijkse samenleving. Doel is dat de raad eind 2018 een besluit kan nemen over een breed gedragen uitvoeringsprogramma van de energievisie.

Uitgelicht