Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Informatie over hoe u kunt meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Winterswijk.

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u kunt meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Winterswijk.

Belangrijke data

 • Uiterlijk 27 december 2017: verzoek tot registreren of wijzigen partijnaam
 • Datum nog niet bekend: voorinlevering documenten kandidaatstelling op afspraak
 • 5 februari 2018: inleveren documenten kandidaatstelling tussen 9.00 en 17.00 uur
 • 21 maart 2018: gemeenteraadsverkiezing

Meer informatie over gemeenteraadsverkiezingen

Op de website van de Kiesraad  staat veel informatie gepubliceerd over alles wat met verkiezingen te maken heeft. Ook de laatste ontwikkelingen worden op deze site gepubliceerd. Bijvoorbeeld:

 • Registratie partijnaam of wijzigen geregistreerde partijnaam
 • Kandidaatstelling
 • Verkiezingsborden

Registreren of veranderen geregistreerde partijnaam

De gemeente houdt een register bij met de partijnamen die in Winterswijk zijn geregistreerd. Partijnamen die zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hoeven niet apart te worden geregistreerd bij de gemeente. Dit wordt 'doorwerking naar de gemeenteraadsverkiezing' genoemd.

Registeren of veranderen geregistreerde partijnaam

Wilt u voor een partij een partijnaam registreren voor de gemeenteraadsverkiezing? Of wilt u de geregistreerde naam wijzigen? Dan dient u een verzoek in bij het centraal stembureau van de gemeente. Voor de verkiezing van 21 maart 2018 kan dit tot en met 27 december 2017. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543 of e-mail verkiezingen@winterswijk.nl.

Voorwaarden voor het registeren van een partijnaam

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren.

Kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 is de dag van kandidaatstelling. Politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezing leveren op deze dag de kandidatenlijst en andere documenten in bij het centraal stembureau. Het inleveren kan van 9.00 tot 17.00 uur bij een van de leden van de projectgroep Verkiezingen op het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. U hoeft hiervoor niet eerst een afspraak te maken.

Inleveraar kandidatenlijst

Een kiezer die bevoegd is om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing in Winterswijk levert de kandidatenlijst en andere documenten persoonlijk in. Deze inleveraar moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Software voor aanmaken formulieren kandidaatstelling

Voor het aanmaken van de formulieren voor de kandidaatstelling kunt u gebruik maken van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). OSV is medio december 2017 als download beschikbaar op de website van de Kiesraad.

Instructiebijeenkomst OSV

Voor de gemeenteraadsverkiezing worden op veel locaties in het land instructiebijeenkomsten gehouden over het gebruik van OSV. Wilt u een bijeenkomst bezoeken? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier.

In te leveren documenten

Op de dag van kandidaatstelling moeten verschillende documenten worden ingeleverd:

 • Kandidatenlijst (Model H 1): op de kandidatenlijst staan de namen van maximaal vijftig kandidaten.
 • Machtiging tot het plaatsen van de partijnaam boven de lijst (Model H 3-1): om een geregistreerde partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen.
 • Instemmingsverklaring (Model H 9): van elke kandidaat wordt een verklaring van instemming met de kandidaatstelling ingeleverd.
 • Kopie identiteitsbewijs: van kandidaten die geen raadslid in Winterswijk zijn, moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd.
 • Verklaring van voorgenomen vestiging (Model H 7): woont een kandidaat die op de lijst staat niet in Winterswijk? Dan moet de kandidaat een verklaring inleveren waaruit blijkt dat hij of zij van plan is om in geval van benoeming in de gemeente Winterswijk te gaan wonen.

Alleen voor politieke partijen die nu geen zetel in de raad hebben:

 • Ondersteuningsverklaringen (Model H 4): partijen die geen zetel in de raad hebben, leveren 20 ondersteuningsverklaringen in. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiezer die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiezer ontvangt van de politieke partij de ondersteuningsverklaring. Bij een medewerker van het team burgerzaken op het gemeentekantoor ondertekent de kiezer de verklaring. Dit kan in de periode van 22 januari tot en met 5 februari 2018. U hoeft hiervoor niet eerste een afspraak te maken. De kiezer moet naast de ondersteuningsverklaring ook een identiteitsbewijs meenemen.
 • Bewijs betaling waarborgsom: partijen die geen zetel in de raad hebben, betalen een waarborgsom van € 225,- voor de kandidaatstelling. Dit bedrag moet uiterlijk op 22 januari 2018 zijn ontvangen.
  Voor meer informatie over het betalen van de waarborgsom neemt u contact op met een medewerker van het team burgerzaken.
  Na ontvangst van de waarborgsom krijgt u een bewijs van betaling. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75 % van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige kandidatenlijst inlevert.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad of neem contact op met het team burgerzaken van de gemeente via telefoonnummer (0543) 54 35 43 of e-mail verkiezingen@winterswijk.nl.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is te vinden op www.verkiezingsuitslagen.nl  .