Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor bepaalde activiteiten.

Projectsubsidies

U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een een activiteit die in tijd begrensd is.

Aanvragen projectsubsidie

Dien uw aanvraag uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteit in.
Is uw aanvraag voor het onderhoud van monumenten of het verbeteren van de gevel van een winkel- of horecapand? Dan moet u uw aanvraag uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit indienen.

Een projectsubsidie kunt u aanvragen via het online Aanvraagformulier projectsubsidie. Houdt u het activiteitenplan, de begroting van het te subsidiëren project, evenals een schriftelijk bewijs van eigendom of huur (voor zover de gevraagde subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan eigenaren of huurders van onroerende zaken) bij de hand. Deze moet u als bijlagen meesturen met het formulier.

Activiteitensubsidies

U kunt een activiteitensubsidie aanvragen voor structurele activiteiten die zich over een kalenderjaar uitstrekken. Bijvoorbeeld subsidies op het gebied van kunst en cultuur, oudheidkunde en musea, jeugd en jongerenwerk, speeltuinwerk, peuteropvang, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, ouderen, buurtschappen, mantelzorgers, sport, recreatie en toerisme.

Aanvragen activiteitensubsidie

Dien uw aanvraag jaarlijks voor 1 juni (voorafgaand aan het jaar waarover de aanvraag gaat) in.

Een activiteitensubsidie kunt u aanvragen via het online Aanvraagformulier activiteitensubsidie. Houdt u het activiteitenplan en de begroting bij de hand. Deze moet u als bijlagen meesturen met het formulier.

Aanvraagformulieren vaststellen subsidie

Voor het aanvragen van een definitieve vaststelling van de subsidie kunt u het 'digitale aanvraagformulier vaststellen subsidie' gebruiken. Bij de aanvraag moet u het financieel verslag en het activiteitenverslag verplicht als bijlagen meesturen.

Regels aanvragen project- of activiteitensubsidie

De regels voor het aanvragen van een project- of activiteitensubsidie kunt u nalezen in de Algemene subsidieverordening gemeente Winterswijk 2017 en in de Nadere regels subsidie Winterswijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente:

Uitgelicht