Bestemmingsplannen bebouwde kom

Via de links naar de bestemmingsplannen kunt u de bestemmingsplannen bekijken, sommigen in digitale vorm via www.ruimtelijkeplannen.nl en anderen als PDF. U vindt er de toelichting, regels, bestemmingsplankaarten en (eventueel) bijlagen:

De plannen op deze website zijn bedoeld als informatie en komen overeen met de plannen die door de raad zijn vastgesteld en, voor zover dat gebeurd is, door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd. Aan deze informatie kan geen formeel juridische betekenis worden toegekend. Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd en vanaf dat moment worden de bestemmingsplannen in digitale vorm vastgesteld. Ze zijn dan in deze vorm juridisch bindend.

De verschillende bestemmingsplannen zijn terug te zien in de plattegrond van de kom van Winterswijk aan. De gekleurde gebieden horen bij de diverse bestemmingsplannen:

Overzichtskaart bestemmingsplannen bebouwde kom Winterswijk