Bestemmingsplan Eelink 2012 - Vastgesteld

Eelink 2012 - Vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 5 juli 2012 vastgesteld:

  1. Bestemmingsplan Eelink 2012. Dit plan is gewijzigd vastgesteld.
  2. Beeldkwaliteitplan Eelink 2012

Ligging en aanleiding

Het projectgebied ligt aan de zuidoost zijde van de bebouwde kom van Winterswijk. Aan de noordzijde bevindt zich de Pelkwijk. Aan de zuid- en westzijde wordt het plan begrensd door de Kottenseweg; aan de oostzijde bevindt zich de Bataafseweg.
Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitplan is het voornemen om in het plangebied vier extra woningen mogelijk te maken.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen aangebracht t.a.v. de verbeelding. Op het perceel tussen De Eelinkes 51 en de Kottenseweg is:

  1. de plangrens opgeschoven richting Kottenseweg;
  2. een deel van de bouwgrens verwijderd;
  3. een deel van de bouwgrens verlegd;
  4. de groenbestemming doorgetrokken tot de erfgrens.

Raadplegen

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1104SGKOEELINK-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 30 augustus 2012 in werking getreden.