Bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 - Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 4 juli 2013 het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 heeft vastgesteld. Het betreft een herziening van het bestemmingsplan voor de bebouwde kom van het dorp Winterswijk, zonder het centrumgebied, spoorzone, industrieterrein Noord, Vèèneslat-Zuid en Misterweg. Het bestemmingsplan heeft een consoliderend karakter, waarbij voornamelijk bestemd is conform het voorgaande bestemmingsplan en feitelijk legaal gebruik. Nieuw in het plan is het opnemen van cultuurhistorische waarden voor een aantal percelen.

 

Gewijzigd vastgesteld

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit tot vaststelling.

 

Enkele wijzigingen

Enkele van de belangrijkste wijzigingen betreffen:

Nieuwbouw woningen

Alleen de bestaande woningen zijn nog rechtstreeks toegestaan. Het bouwen van nieuwe woningen is slechts toegestaan nadat het college van burgemeester en wethouders hiervoor een omgevingsvergunning heeft verleend waarbij van de bestemming wordt afgeweken. Het college van burgemeester en wethouders zal de betreffende afwijking in beginsel niet meer verlenen. Reden hiervoor is het woningbouwbeleid. In Winterswijk kunnen op grond van regionale afspraken die verband houden met de demografische krimp minder woningen gebouwd worden. Een aantal woningen is van deze constructie uitgezonderd en kan wel zonder afwijkingsprocedure gebouwd worden. Dit zijn de plannen die recent via een partieel bestemmingsplan bestemd zijn.

Detailhandel Europark – Handelscentrum en supermarkten

Enkele bestemmingen op deze bedrijventerreinen zijn aangepast aan het detailhandelsbeleid. Er is naast bedrijvigheid overal detailhandel in volumineuze goederen toegestaan. Bestaande detailhandel is onder een zogenaamde uitsterfregeling gezet. Supermarkten zijn specifiek bestemd en mogen alleen aanwezig zijn en gevestigd worden op locaties waar nu al supermarkten zijn.

Cultuurhistorie

Er is een wijzigingsmogelijkheid in het plan opgenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om de bestemming “Waarde – cultuurhistorie” in het plan op te nemen dan wel van een perceel te verwijderen.

 

Ter Inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan hebben vanaf woensdag 17 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA01.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 29 augustus 2013.

 

Inventarisatie cultuurhistorie t.b.v. het bestemmingsplan kom Winterswijk.

Deze inventarisatie is uitgevoerd door het Gelders Genootschap in november 2011. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan Kom. Op de kaartbijlage zijn de met plus gewaardeerde objecten in blauw en de met plusmin gewaardeerde objecten in geel aangegeven.
Alle met plus en met plusmin gewaardeerde objecten hebben uiteindelijk in het bestemmingsplan Kom hetzelfde beschermingsniveau gekregen.

 

Downloaden documenten