Bestemmingsplan “De Rikker fase III e.v., herziening Sint Elisabethgaarde/Kobstederstraat“ - gewijzigd vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 30 januari 2014 het bestemmingsplan “De Rikker fase III e.v., herziening Sint Elisabethgaarde/Kobstederstraat“ vastgesteld.

Ligging

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Winterswijk, tussen de Elisabethgaarde, Kobstederstraat en Vredensehof. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen om op het perceel vijf nieuwe woningen mogelijk te maken.

Gewijzigd

Bij de vaststelling van dit plan zijn enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De belangrijkste wijziging betreft het aanvullen van de bestemmingsplanregels tot een volwaardig bestemmingsplan.
Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie ‘Ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Rikker fase III e.v.,wijziging  Sint Elisabethgaarde/Kobstederstraat“ die onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit tot vaststelling.

Ter Inzage

Het plan is digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1303SGELISABETHG-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 3 april 2014 in werking getreden.