Bestemmingsplan De Rikker, fase Vb - gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van donderdag 31 januari 2013 het bestemmingsplan De Rikker, fase Vb gewijzigd vastgesteld.

 

Aanleiding en ligging

Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 52 woningen mogelijk. Het plan is gelegen aan de noordwestzijde van de kern Winterswijk en wordt aan de oostzijde begrensd door de Jachthuisweg en aan de zuidzijde door de Vredenseweg. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan zijn beschreven in de bijlage bij het raadsbesluit. De grootste wijzigingen betreffen het opschuiven van de bebouwing aan de zijde van de Vredenseweg van circa 10 meter in noordwaartse richting en het verleggen van de kruising Vredenseweg-Jachthuisweg-Bataafseweg.

Waar in te zien en inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is in digitale vorm te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01.

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 28 maart 2013.

Beeldkwaliteitsplan “Inspiratieboek De Rikker V”

Om de beeldkwaliteit van het plan te garanderen, is een beeldkwaliteitplan opgesteld in de vorm van een inspiratieboek (pdf, 5,1mB). De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 31 januari 2013 het beeldkwaliteitsplan vastgesteld als onderdeel van de welstandsnota.

Besluit hogere waarde geluidbelasting

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van dinsdag 18 december 2012 voor maximaal twee te bouwen woningen van dit plan een hogere waarde voor geluidbelasting van wegverkeerslawaai vastgesteld.