Bestemmingsplan Sportpark Jaspers - Vastgesteld

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 28 april 2011 het bestemmingsplan Sportpark Jaspers heeft vastgesteld. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen deze tezamen de bestanden onder de naam NL.IMRO.0294.BP1011SGJASPERSF12-VA01. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Dit bestemmingsplan betreft fase 1 en 2 van de herinrichting van Sportpark Jaspers. Het plangebied bestaat uit het bestaande sportpark. Het bestemmingsplan wijzigt de vorm van het bouwvlak, wijzigt de hoogte van de lichtmasten en wegens een grondruil ten behoeve van een herinrichting van de tennisbanen wordt een klein gedeelte sportbestemming uitgeruild met een horecabestemming (parkeerplaats). Tevens is een bestaande buitenschoolse opvang bestemd. Voor fase 3, waarin het sportpark wordt uitgebreid, wordt momenteel een bestemmingsplan voorbereid. Dit plan zal naar verwachting in het najaar van 2011 in procedure gebracht worden.

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van woensdag 11 mei 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is in digitale vorm te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is in werking getreden op 23-6-2011.