Bestemmingsplan Vliertuin en besluit hogere grenswaarde (Wgh) – Vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 3 juli 2014 het bestemmingsplan “Vliertuin” vastgesteld.

Doel

Doel van het plan is de herontwikkeling van het gebied door de bouw van een multifunctionele accommodatie waarin naast een nieuwe school voor De Vlier een wijkvoorziening en een sportzaal zal worden ondergebracht. Daarnaast is in het plangebied ruimte gereserveerd voor  de realisering van een groene zone tussen Vredenseweg en Vlierstraat. Deze zone krijgt een parkachtige inrichting waarbinnen speelvoorzieningen alsmede een zogenaamde “zoen-en-zoef” voorziening  voor het halen en brengen van kinderen zal worden gerealiseerd.
De woningbouw die in het onderliggende stedenbouwkundige kader zijn voorzien zijn om markttechnische redenen niet in het bestemmingsplan opgenomen.

Ligging

Het bestemmingsplangebied omvat een gebied dat ligt tussen Vredenseweg en Vlierstraat/ Olmenstraat en heeft globaal betrekking op het terrein waarop thans basisschool De Vlier en de voormalige bassischool De Olm staan.

Besluit hogere grenswaarde (Wet Geluidhinder)

Tevens ligt, in relatie tot deze planontwikkeling, een besluit hogere grenswaarde wegverkeerlawaai van juni 2014, ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij het loket Publiekszaken op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is in digitale vorm in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1208SGVLIERTUIN-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn, met ingang van donderdag 24 juli 2014 tot en met woensdag 4 september 2014, kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep kan worden ingesteld door:

  • degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Tegen het plan zijn overigens geen zienswijzen ingediend.
Het beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u in tweevoud sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor vermelde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt dit besluit niet in werking voordat op dát verzoek is beslist.