Bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Spoorzone – de Driemark (vastgesteld)

RECTIFICATIE

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 17 december 2009 het bestemmingsplan “Spoorzone – De Driemark” - gewijzigd - vastgesteld.

Op 2 december 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders, in relatie tot het bestemmingsplan Spoorzone – De Driemark, tevens hogere grenswaarden inzake wegverkeerlawaai vastgesteld.

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden maken de bouw van een school en een aantal voorzieningen mogelijk.

Het plan ligt in het spoorzonegebied. Dit gebied wordt aan de noordoostzijde begrensd door de spoorlijn Zutphen – Winterswijk. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt de Parallelweg en aan de noordwestzijde de Misterweg.

In afwijking van het oorspronkelijk ontwerp is het plan gewijzigd vastgesteld voor wat betreft:

Planregels

 1. inleidende regels, onder 1. en 2.: “de Driemark” vervangen door “Spoorzone – De Driemark”, vervallen begrippen: “beroep aan huis”, “thuisprostitutie” en “wijziging”.
 2. artikel 3, uit de bestemmingsbeschrijving onder a. wordt “…fiets of voetgangerstunnels…” verwijderd en vervalt onder bouwregels 3a.;
 3. artikel 4: toegevoegd wordt h. fiets- en voetgangerstunnel en bij de bouwregels wordt gevoegd “c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, met een maximale hoogte van 10 m zijn tevens buiten het bouwvlak toegestaan” en c. wordt gewijzigd in d.
 4. artikel 5 bij de bouwregels vervalt a. t/m c. geheel en wordt vervangen door “10 m.”,
 5. artikel 6, aan de bestemmingsbeschrijving wordt toegevoegd “..en een fiets- en voetgangerstunnel…” en aan de bouwregels wordt toegevoegd a. de gebouwen en bouwwerken mogen uitsluitend binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken worden opgericht en onder b. (was 1.) wordt de hoogtemaat van 2 m gewijzigd in 2.50 m;
 6. artikel 11, bij het vierde streepje onder 1. wordt “2m” vervangen door “10%”.
 7. artikel 12 is vervallen

Plankaart

 1. h=12 wordt h=15;
 2. hoogtescheidingslijn (de langste) is deels vervallen en deels opgeschoven richting het spoor en de hoogtescheidingslijn aan de zuidwestzijde is 2 m opgeschoven richting de Parallelweg;
 3. ter plaatse van de tunnel is de verkeersbestemming toegevoegd waarbij een deel van het groen is gewijzigd;
 4. t.b.v. het parkeerterrein aan de zijde Houtladingstraat is de bestemming verblijfsdoeleinden vergroot.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Spoorzone – De Driemark, bijbehorend vaststellingsbesluit en het besluit hogere grenswaarden liggen gedurende zes weken hebben met ingang van woensdag 30 december 2009 tot en met dinsdag 9 februari 2010 bij ter inzage gelegen. Het plan kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 10 februari 2010.

Downloaden documenten

Onderzoeken

 1. Archeologie - bureauonderzoek (pdf, 1,4 mB)
 2. Archeologie - inventarisatie (pdf, 571 kB)
 3. >Archeologie - begeleiding proefsleuvenonderzoek (pdf, 571 kB)
 4. Bodem  - verkennend onderzoek asbest (pdf, 1,9mB)
 5. Bodem - verkennend bodemonderzoek Capis (veldwerkformulier) (pdf, 13,2 mB)
 6. Bodem - Inventarisatie bodemproblematiek (pdf, 2,5 mB)
 7. Bodemscan besluit toplaag Spooremplacement (pdf, 420 kB)
 8. Bodem - verkennend bodemonderzoek (pdf, 3,6 mB)
 9. Bodemverkennend onderzoek tunneltracé (pdf, 7,0 mB)
 10. >Ecologie - natuuronderzoek (pdf, 26,5 mB)
 11. Explosieven - 14-puntenplan (pdf, 416 kB)
 12. Explosieven - plan van aanpak (pdf, 2,3 mB)
 13. Explosieven  - projectplan (pdf, 1,2 mB)
 14. Explosieven - proces-verbaal van oplevering (pdf, 1,4 mB)
 15. Geluid - berekening geluidbelasting (pdf, 1,2 mB)
 16. Geluid - berekening geluidbelasting (actualisatie) (pdf, 1,6 mB)
 17. Geluid Capis 16-03-2009 (pdf, 1,1 mB)
 18. Infrastructureel booronderzoek (pdf, 6,2 mB)
 19. Luchtkwaliteit 2 december 2008 (pdf, 452 kB)
 20. Luchtkwaliteit 4 maart 2009 (pdf, 1,1 mB)
 21. Watertoets (pdf, 2,2 mB)