Vaststelling wijzigingsplan “Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22”, Winterswijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk maken bekend dat zij op 4 november 2014 hebben vastgesteld het wijzigingsplan ten behoeve van de percelen Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22. Het betreft een wijzigingsplan conform artikel 3.6 lid 1a Wet ruimtelijke ordening.

Doel en ligging

Dit wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011. Het plan verwijdert de dubbelbestemming “waarde – cultuurhistorie” van het perceel Plataanlaan 22 en deels van het perceel Laan van Hilbelink 6. De bestemming wordt verwijderd omdat aangetoond is dat op de betreffende percelen geen behoudenswaardige cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.

Ter inzage

Het plan is digitaal raadpleegbaar via landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1404KOVWDCULTUUR-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 1 januari 2015.