Bestemmingsplan Eelink 2012 en Beeldkwaliteitsplan - Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 5 juli 2012 het volgende vastgesteld:

  1. Bestemmingsplan Eelink 2012. Dit plan is gewijzigd vastgesteld.
  2. Beeldkwaliteitplan Eelink 2012. 

 

1. Bestemmingsplan Eelink 2012

Ligging

Het projectgebied ligt aan de zuidoost zijde van de bebouwde kom van Winterswijk. Aan de noordzijde bevindt zich de Pelkwijk. Aan de zuid- en westzijde wordt het plan begrensd door de Kottenseweg; aan de oostzijde bevindt zich de Bataafseweg.

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitplan is het voornemen om in het plangebied vier extra woningen mogelijk te maken. 

Welke onderdelen zijn gewijzigd vastgesteld?

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen aangebracht t.a.v. de verbeelding. Op het perceel tussen De Eelinkes 51 en de Kottenseweg is:

  1. de plangrens opgeschoven richting Kottenseweg;
  2. een deel van de bouwgrens verwijderd;
  3. een deel van de bouwgrens verlegd;
  4. de groenbestemming doorgetrokken tot de erfgrens.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 30 augustus 2012.

2. Beeldkwaliteitplan

Het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitplan Eelink 2012 is ontwikkeld om de ambities ten aanzien van de ruimtelijke en architectonische kwaliteit binnen het plangebied te realiseren. Het is een architectonisch toetsingskader voor bouwplannen (welstandsbeleid ex artikel 12 Woningwet).
Het beeldkwaliteitplan Eelink 2012 treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Het beeldkwaliteitplan ligt de komende periode ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 en is tevens te raadplegen via genoemde landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit géén beroep worden ingesteld.