Bestemmingsplan Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk Meddo

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 24 juni 2010 vastgesteld bestemmingsplan Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk Meddo.

Doel van dit plan is de realisatie van een nieuw bijgebouw op het perceel Oostendorperdiek 4 te Meddo. Gekoppeld aan deze nieuwbouw is de voorgenomen sloop van een viertal agrarische bijgebouwen op het perceel Lemmenesweg 3 te Meddo. Het nieuwe bijgebouw op het perceel Oostendorperdiek 4 wordt mogelijk gemaakt op basis van het gemeentelijke beleid bovenplans verevenen. Dit houdt in dat er meer m2 aan bijgebouwen bij een woning kunnen worden toegestaan indien er elders gebouwen worden gesloopt. Het slopen van de gebouwen zal plaatsvinden op het perceel Lemmenesweg 3. Daar zijn 4 agrarische bijgebouwen overbodig en zullen niet door nieuwbouw vervangen worden op dezelfde locatie. Nieuwbouw op de locatie Lemmenesweg 3 wordt middels onderhavig bestemmingsplan dan ook onmogelijk gemaakt.
 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van 14 juli 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld.
Het vaststellingsbesluit is in werking getreden daags na afloop van de hiervoor vermelde beroepstermijn.