Bestemmingsplanwijziging Geldereschweg 108 - Vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 4 juli 2013 het bestemmingsplan “Geldereschweg 108” – gewijzigd - vastgesteld.

Aanleiding en ligging

Het projectgebied, Geldereschweg 108, ligt in het buurtschap Meddo, in het noordwestelijk deel van het buitengebied van Winterswijk.
Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen om het bedrijf uit te breiden.

Wijziging

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het plan op één onderdeel gewijzigd: in de bijlage behorend bij planregel artikel 8, bestemming Groen, is in het groenplan “Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo” beoogde elzensingel vervangen door een (lage) struweelhaag.

Ter inzage

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan hebben met ingang van woensdag 17 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatiecode is NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 29 augustus 2013 in werking getreden.