Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Wandersweg 15-17

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 27 oktober 2011 het bestemmingsplan Wandersweg 15-17 heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming bedrijf in de bestemming wonen, met daarbij de aanduiding gesplitst. De wijziging ten opzichte van het ontwerpplan bestaat uit de toevoeging van de aanduiding “waarde – cultuurhistorie”.

Ter inzage

Het plan is digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01).

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 15 december 2011 in werking getreden.