Vastgesteld - Bestemmingsplan ‘Bedrijfsuitbreiding Ratumseweg 65a’ Winterswijk gewijzigd vastgesteld en besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 18 september 2014 het bestemmingsplan “Bedrijfsuitbreiding Ratumseweg 65a” Winterswijk heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben op 9 september 2014 een besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai voor dit perceel vastgesteld.


Doel en ligging

Het perceel ligt in het buitengebied van Winterswijk, in de buurtschap Ratum. Dit bestemmingsplan vergroot het agrarische bouwvlak zodat uitbreiding van stalruimte mogelijk wordt. Daarnaast wordt het (tijdelijk) toegestaan om in de bestaande bebouwing het aantal wooneenheden te verhogen van twee naar drie. Ook wordt een theetuin op het erf toegestaan. De nieuw te realiseren wooneenheid ligt op korte afstand van de Ratumseweg. Hierdoor wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai overschreden en is het nodig een hogere grenswaarde hiervoor vast te stellen.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is de tekst van de toelichting gewijzigd (paragrafen 3.2.2 en 3.2.3 provinciaal beleid). Ook is een tweetal tekstuele wijzigingen aangebracht in de planregels (planregel 3.2.1 onder e en 3.5.2 onder b). Het betreffen tekstuele wijzigingen zonder dat daarmee de inhoud wijzigt.


Ter inzage

 Het bestemmingsplan is via internet in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1404BGRATUMSEW65-VA01.

 

Inwerkingtreding

Het plan is op donderdag 13 november 2014 in werking getreden.