Vastgesteld bestemmingsplan Driemarkweg tussen 1b en 3

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 22 december 2011 het bestemmingsplan Driemarkweg tussen 1b en 3 vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP101OBGDRIEMARWONG-VA01.

Het bestemmingsplan wijzigt de huidige bestemming “Agrarisch Cultuurlandschap” (zonder bouwvlak)  in de bestemming “Wonen”, waardoor de bouw van een woning mogelijk is. Het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen is inhoudelijk niet aangepast.

Het plan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 15 februari 2012.