“Natuurontwikkeling Winterswijk Oost” - wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld

Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben op dinsdag 29 juli 2014 vastgesteld het wijzigingsplan “Natuurontwikkeling Winterswijk Oost”.

Doel en ligging

Dit wijzigingsplan maakt deel uit van het project Herinrichting Winterswijk Oost. Het project Herinrichting Winterswijk Oost heeft tot doel kansen te creëren voor de landbouw, natuur, landschap, toerisme en waterbeheer. Dit gebeurt door middel van een kavelruilprogramma en door het uitvoeren van concrete inrichtingsmaatregelen. Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het ontwikkelen van nieuwe natuur. Het gaat hierbij niet om één aaneengesloten gebied maar om meerdere percelen verdeeld over (met name) het oostelijke deel van het buitengebied.
Dit wijzigingsplan vloeit voort uit een intensieve samenwerking tussen overheden, terrein beherende organisaties en particuliere grondeigenaren. Het draagt daarmee bij aan de slimme samenwerking met doelgroepen en ketenpartners. De dagelijkse projectleiding is in handen van de Dienst Landelijk Gebied (verder kortweg DLG genoemd). DLG voert de kavelruil en het ontwerp voor de concrete inrichtingsmaatregelen uit in opdracht van de provincie Gelderland. De gemeente Winterswijk faciliteert de ontwikkeling van nieuwe natuur in planologische zin middels dit wijzigingsplan, waarbij de verbinding tussen de nieuwe natuur en het bestaande cultuurlandschap een belangrijke rol speelt.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Ten opzichte van het ontwerpplan is het plan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen bestaan uit het toevoegen van de term watergangen aan de bestemmingsomschrijving van de bestemming natuur en enkele wijzigingen in verwijzingen in de planregels die foutief waren opgenomen in het ontwerp.

Waar ter inzage

 Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1403BGNATUUROOST-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 2 oktober 2014.