Vastgesteld wijzigingsplan t.b.v. perceel Bredelerweg 3

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 14 december 2011 ter inzage gelegd het door dit college op 29 november 2011vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Bredelerweg 3. Doel van dit wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming “bouwvlak, gelegen in agrarisch cultuurlandschap” in de bestemming “Wonen”.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 26 januari 2012 in werking getreden.