Planschade

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er misschien sprake van planschade en heeft u mogelijk recht op planschadevergoeding. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld het mogelijk maken van de aanleg van een snelweg of de bebouwing van een stuk natuur.

Recht op vergoeding

U heeft recht op een planschadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
  • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
  • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
  • U zit nog binnen de termijn van 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

 

Verzoek om vergoeding of tegemoetkoming planschade indienen

U kunt alleen planschadevergoeding eisen als de planologische maatregel direct effect op uw woning of pand heeft. In alle andere gevallen (dus als er sprake is van indirecte effecten) spreekt men van planschadetegemoetkoming. Een verzoek om vergoeding of tegemoetkoming in schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders.

U schrijft een verzoekbrief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin motiveert u waarom u in aanmerking denkt te komen voor de vergoeding of tegemoetkoming. Bij de brief voegt u eventueel het taxatierapport waarin de waardevermindering naar voren komt

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 500,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit bedrag krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.