Omgevingsvergunning Bomen kappen

Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien? Dan moet u in de meeste gevallen hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Bomen in de bebouwde kom

Gaat het om het kappen van één of meer bomen in de bebouwde kom, dan is de Bomenverordening van toepassing en heeft u op grond van deze verordening veelal een vergunning nodig.
Voor bomen in tuinen en op erven in de bebouwde kom met een stamomtrek tot 100 cm. (op 1.30 m hoogte) is echter geen vergunning nodig. Ook voor het kappen van fijnsparren (kerstbomen), vruchtbomen en kweekgoed is geen vergunning nodig.
 

Bomen in het buitengebied

Voor het kappen van bomen in het buitengebied is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig op grond van de bestemmingsplanvoorschriften. Via www.ruimtelijkeplannen.nl  kunt u zien of voor een bepaalde locatie een omgevingsvergunning op grond van het bestemmingsplan nodig is voor het kappen van bijv. een houtsingel, houtwal of (gedeelte van) een bos

Alleen voor de volgende categorieën bomen in het buitengebied moet op grond van de Bomenverordening een vergunning worden aangevraagd:

  • bomen in tuinen en op erven,
  • kleine houtopstanden tot 10 are en
  • bomen in een rijbeplanting tot maximaal 20 bomen.

Ook voor het buitengebied geldt dat bomen in tuinen en op erven met een stamomtrek tot 100 cm. (op 1.30 m hoogte) vergunningsvrij zijn behalve als het gaat om erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen. Voor de kap van deze boomsoorten moet u dus wel een vergunning aanvragen.

Kapmelding provincie

Naast het aanvragen van een vergunning bij de gemeente moet u het kappen van bomen in het buitengebied meestal ook een melding bij Gedeputeerde Staten van Gelderland indienen. Dit laatste is voorgeschreven in de 'Wet natuurbescherming'. Nadere informatie hierover kunt vinden op de website https://www.gelderland.nl/Wet-Natuurbescherming-Bos-en-bomenrijen,-melding-van-kappen-(houtopstanden).

Wet natuurbescherming

De 'Wet natuurbescherming' beschermt bepaalde diersoorten en planten onder andere door een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld steenuil, vleermuis, gierzwaluw, otter. Als u een activiteit uitvoert waarbij de 'Wet natuurbescherming'  overtreden wordt, dan kunt u hiervoor een ontheffing bij Gedeputeerde Staten aanvragen.

Voorts geldt op grond van de 'Wet natuurbescherming' een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. Deze zorgplicht houdt in dat u werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen.

 
Aanvragen van een vergunning

U kunt een vergunning  aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Let wel, deze vergunningscheck geeft geen volledige zekerheid. U kunt eventueel ook telefonisch contact opnemen met een medewerker van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling (tel.nr. 0543 543543) die u nader kan informeren.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen bedragen:

  • 1 tot en met 10 bomen    : € 40,00
  • meer dan 10 bomen        : € 65,00

Vervolgprocedure

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente. De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorschriften verbinden zoals een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Bezwaar

Als de vergunning is verleend, moet u op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Zieke of dode bomen

Voor het kappen van zieke of dode bomen is geen vergunning vereist, mits van de voorgenomen velling via het Meldingsformulier vellen van zieke of dode bomen bij de gemeente kennis wordt gegeven en de gemeente bericht uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaren tegen de voorgenomen kap te hebben.

Berekeningsmethode boomwaarde

Het is in Winterswijk op basis van de Bomenverordening verboden om zonder een vergunning een boom te kappen. De beslissing om een kapvergunning wel of niet te verlenen is vaak niet eenvoudig te nemen en vergt een zorgvuldige belangenafweging.

De berekeningsmethode boomwaarde is bedoeld om een objectieve afweging te maken tussen het belang van de aanvrager bij het kappen van een boom en het belang van behoud van de boom. Door middel van een puntenwaardering wordt er een praktisch hanteerbaar systeem geboden voor een objectieve afweging tussen het belang van de aanvrager en het belang van behoud van de boom.