Handhaving

Wat gebeurt er als u een overtreding begaat?

Toezichthouders controleren de regels voor bedrijven en inwoners op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, brandveiligheid en openbare ruimte.

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieugerelateerde zaken uit voor de gemeente en dan met name vergunningverlening, advisering en handhaving bij bedrijven. Ook voor milieuklachten over bedrijven is de Omgevingsdienst Achterhoek in de meeste gevallen, in opdracht van de gemeente, de uitvoerende instantie.

Wat gebeurt er in geval van een overtreding?

Wanneer iemand een overtreding heeft begaan die niet doelbewust is begaan en niet ernstig is, dan maakt de toezichthouder ter plekke een afspraakbevestiging met deze persoon op. In de afspraakbevestiging staat de termijn waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd.  Beide partijen ondertekenen de afspraakbevestiging.

Is de overtreding ernstig of de overtreding wordt niet vrijwillig in orde gemaakt, dan kan de gemeente een boete opleggen (last onder dwangsom) of de overtreding zelf in orde maken (last onder bestuursdwang). Een voorbeeld van een last onder bestuursdwang is als de gemeente een illegaal bouwwerk afbreekt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de overtreder. De gemeente informeert overtreders in deze gevallen altijd over de verdere procedure.

Waar staan de regels?

De regels waar bedrijven en inwoners zich aan moeten houden staan onder andere in:

Toezichthouders hebben wettelijke bevoegdheden op basis van de Algemene wet bestuursrecht.

Vragen?

Heeft u vragen over handhaving, neem dan contact op met de gemeente via e-mail gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 543 543.

Uitgelicht