Kern Winterswijk als beschermd dorpsgezicht

Het college van B&W heeft op 11 april 2017 besloten in te stemmen met het voornemen tot het aanwijzen van de kern van Winterswijk als beschermd dorpsgezicht.

Dit besluit komt voort uit de ‘Erfgoednota 2017-2020 'Wi-j doet ’t samen' die de gemeenteraad in oktober 2016 heeft vastgesteld. Deze nota is opgesteld door de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Onderdeel van deze nota is het aanwijzen van beschermde Stads- en dorpsgezicht(en). In Winterswijk gaat het om het (Mondriaan)zicht op de Scholtebrug en de historische kern. Met het besluit van het college is de eerste stap in het voornemen tot aanwijzing van dit gebied als beschermd dorpsgezicht gezet.

Kwaliteiten behouden en versterken

Doel van de aanwijzing is het behoud en het versterken van de beeldkwaliteit en cultuurhistorische waarde van de dorpskern van Winterswijk. Het is een kans om de kwaliteiten die er zijn te versterken en plekken waar de kwaliteit in het verleden achteruit is gegaan, op te pakken en te verfraaien. Wat mooi is blijft mooi, wat minder mooi is wordt mooier.

In de aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht zijn de waarden van het gebied opgenomen en legt de gemeente de afspraken vast hoe deze waarden behouden kunnen worden. Ontwikkeling van het gebied blijft echter mogelijk. In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft Monumenten Adviesbureau Nijmegen het gebied in kaart gebracht en de waarden van de kern van Winterswijk beschreven.

Vervolg proces aanwijzing

Het voornemen en het ontwerpbesluit tot aanwijzing beschermd dorpsgezicht kern Winterswijk worden op 20 april 2017 besproken  in de adviescommissie cultuurhistorie. Deze commissie adviseert het college over de cultuurhistorische waarden.

De betrokken inwoners hebben een brief ontvangen met de achterliggende stukken en een informatiefolder. Vanaf 26 april hebben zij zes weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. De zienswijzen worden deze zomer behandeld waarna het voornemen tot aanwijzing ter besluitvorming in oktober wordt voorgelegd aan het college. De aanwijzing beschermd dorpsgezicht kan daarna worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan centrum Winterswijk.

Achterliggende stukken