Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs (CTB)

De landelijke overheid heeft ondersteuningsgelden beschikbaar gesteld voor de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB). Deze regeling geldt voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 zo lang de CTB-plicht geldt én zo lang het beschikbare budget niet op is.

Algemene informatie

Organisaties die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (hierna Tijdelijke regeling) verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren komen in aanmerking voor een vergoeding van de kosten. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle op coronatoegangsbewijzen  bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden binnen de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vergoedbare kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor vergoeding:

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.;
 3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Niet-vergoedbare kosten

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding:

 1. kosten voor verplichtingen die aangegaan zijn voor 22 september 2021;
 2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Aanvraag indienen

 • Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB’s kunt u het aanvraagformulier invullen.
 • De gemeente Winterswijk heeft een budget van € 74.000 vanuit de rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat de gemeente wekelijks bekijkt welke aanvragen die op dat moment binnen zijn worden toegekend. In eerste instantie kunnen enkel bedragen tot een maximum van € 2.500 worden aangevraagd. Mocht blijken dat er na enige tijd budget resteert, dan kunnen aanvullende bedragen worden aangevraagd. Hier wordt eventueel op een later moment over gecommuniceerd.
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle CTB’s vorm te geven.
 • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.

Toekenning

 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres.
 • Na de wekelijkse beoordeling laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen.
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag u krijgt. Tot het genoemde maximum van € 2.500.
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of de toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Declareren

 • Voor het declareren van de daadwerkelijk gemaakte kosten kunt u het aanvraagformulier gebruiken.
 • Hier voegt u de facturen en of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt, stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u de berekening toe.
 • Als uw declaratie voldoende inzichtelijk maakt welke kosten u heeft gemaakt voor de CTB-controle en voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, ontvangt u het geld op het door u opgegeven rekeningnummer.

Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB's gebruikt u het digitale aanvraagformulier.