Gebiedsontwikkeling Steengroeve

In het steengroevegebied zijn er allerlei partijen met verschillende initiatieven actief. Veel van deze betrokken partijen hebben zich georganiseerd in een convenant. in de bijeenkomsten van de convenantpartijen vindt overleg plaats over de verschillende doelen en worden zaken afgestemd. Op deze manier worden alle verschillende belangen zo goed mogelijk behartigd. In onderstaande nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit prachtige stukje Winterswijk.

Voorzijde Steengroevekrant

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Dat kan! Meld u aan door uw e-mailadres naar onze mailbox steengroeve@winterswijk.nl te sturen. Wij voegen u dan toe aan de verzendlijst. u ontvangt daarna automatisch onze nieuwbrieven via de e-mail. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Wij  gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie onze privacyverklaring op onze website.

Nieuwsbrief juni 2021

Winterswijks steengroevegebied, een veelzijdige locatie!

Graag informeren wij buurtbewoners van de Steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Steengroeve via een nieuwsbrief.

Willinks Weust

Willinks Weust is een uniek natuurgebied door zijn kalkrijke bodem en de vele bijzondere planten en dieren die juist daardoor hier voorkomen. Het gebied heeft natuurherstel nodig om deze soorten te versterken en te behouden. Dat gebeurt door de oppervlakte van het leefgebied te vergroten, natter en minder voedselrijk te maken. Provincie Gelderland werkt samen met Waterschap Rijn en ijssel, Staatsbosbeheer en gemeente Winterswijk om dit bereiken. in de zomermaanden vinden er nog allerlei werkzaamheden plaats zoals bijvoorbeeld het ophogen van landbouwgrond, het ondieper maken of dempen van sloten en greppels, het afkoppelen van de buisdrainage en het ondieper maken van de Vossenveldsebeek en afwatering van Bekeringswieste. in de winter worden onder meer nog inheemse bomen en struiken aangeplant en wordt het Laarzenpad met uitkijkpunt in gebruik genomen.

Ontwikkelingen Sibelco

Er is een aantal ontwikkelingen op korte termijn waar we graag dieper op ingaan. Deze zijn:

Aanleg gasleiding

Omdat er geen gasleiding van voldoende capaciteit aanwezig was gebruiken we nog diesel en bruinkool als brandstof. Hier gaan we nu verandering in aanbrengen. Liander legt op kosten van Sibelco de benodigde gasleiding aan en we investeren in nieuwe branders zodat we afscheid kunnen nemen van bruinkool en diesel. Dit levert een behoorlijke reductie in onze emissie op.

Silo-Art

We zijn gevraagd door Silo Art Tour om mee te werken aan het realiseren van een kunstnetwerk in de Achterhoek.Dit doen we graag! Wel hebben we de voorwaarde gesteld dat de omgeving intensief betrokken wordt bij dit proces. De eerste stap is gezet met de keuze van de kunstenaar. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer daarover. We zijn heel benieuwd naar het ontwerp dat gekozen wordt. De komende periode maken we de silo’s schoon en behandelen we deze voor zodat het kunstwerk lang mooi blijft.

Tijdelijk zonnepark

Sibelco heeft een ambitieuze doelstelling om CO2-emissies te verminderen. Eén van de mogelijkheden hierin is het realiseren van een zonnepark op onze uitbreidingslocatie zolang wij daar niet graven, ten noorden van de Steengroeveweg.

De eerste stap is een onderzoek of dit financieel haalbaar is. Er wordt ook direct gekeken naar mogelijkheden om anderen te laten participeren in dit plan. Zodra hier meer nieuws over is delen we dat uiteraard.

Sibelco en het Steengroeve Museum

De plannen voor het Steengroeve Museum nemen steeds meer vaste vormen aan. Sibelco werkt al jaren goed samen met de Stichting Terra Temporalis om de plannen te laten aansluiten bij de randvoorwaarden vanuit Sibelco. Zo moet de geluidswal aan de noordzijde van onze groeve worden gecompenseerd en ook ons kwelscherm (onder de grond) in stand blijven. We zijn blij met de mogelijkheid die het museum ons straks biedt om ook onze activiteiten te laten zien en we zijn er trots op dat de vondsten uit de groeve een goede plek krijgen. Zo lang het kan, blijven we het onderzoek op het gebied van geologie en paleontologie in de groeve ondersteunen en faciliteren ook met onze eigen geologen; het is een unieke plek in de wereld.

Maar uiteraard stellen we de grond pas echt beschikbaar als alle vergunningen zijn verleend. We willen wel zeker weten dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat alle procedures zorgvuldig zijn doorlopen.

Silo Art Tour achterhoek

Silo Art Tour Achterhoek is een initiatief om bouwwerken met een relatie tot de agrarische sector in de openbare ruimte in de Achterhoek te beschilderen. in tien Achterhoekse gemeenten wordt een kunstwerk gerealiseerd. Zo ontstaat een kunstverzameling.Elk werk vestigt de aandacht op de unieke eigenschappen en landschappelijke kwaliteiten van de Achterhoek. De locaties worden verbonden door fiets-, wandel- en autoroutes. De twee silo’s van Sibelco zijn een mooi ‘doek’ voor een schildering en Sibelco wil de silo’s hiervoor beschikbaar stellen en dragen ook financieel bij aan dit project.

De eerste stap is het selecteren van een kunstenaar; dit is Robin nas geworden. Hij heeft de locatie bezocht en gaat aan de slag met het ontwerp. na stemming door buurtbewoners en andere direct betrokkenen wordt het ontwerp definitief gemaakt. De planning is om in augustus 2021 het kunstwerk te realiseren.

Silo Art Tour is een project van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, de Vrijetijdsagenda Achterhoek en Stichting Pak An. Het project wordt onder meer gefinancierd vanuit Leader-gelden en mogelijk gemaakt door de hulp van verschillende organisaties, waaronder WAM & Van Duren en Pfeifer Machinery uit Groenlo.

Joehoe!

Het was het 15e opeenvolgende jaar dat de Oehoe de steengroeve in Ratum als broedplek benutte. Eind maart zagen drie oehoe-pullen het levenslicht. De Oehoe’s worden geringd door vrijwilligers van de Oehoewerkgroep om ze zo goed te kunnen monitoren.

Steengroeve Theater

Helaas heeft door de coronapandemie het Steengroeve Theater opnieuw moeten besluiten haar komende voorstelling ‘de Freule’ een jaar uit te stellen. Gelukkig blijft iedereen aan boord om daar in 2022 alsnog een succes van te maken.

De stikstofproblematiek heeft ook zijn invloed op het theater, maar er zijn gelukkig meerdere wegen in beeld die kunnen voorkomen dat dit een bedreiging gaat worden. Belangrijk is hier te melden dat elke partij binnen de steengroeve convenant zelf haar ambities moet realiseren en zelf verantwoordelijk is voor het ontwikkelingsproces. Dus van overdracht van de ene partij aan de andere van stikstofrechten is geen sprake. Het Steengroeve Theater maakt al meer dan 10 jaar gebruik van groeve 3 van Sibelco.

Steengroeve Museum

Naar aanleiding van de ontvangen signalen in 2020 heeft de Stichting Terra Temporalis besloten dat het grote museumplan vervalt. Ook is de parkeerplaats verkleind tot enkel de behoefte voor het bezoekerscentrum en zijn er geen aparte busparkeerplaatsen meer. De wegverlegging is iets oostwaarts verplaatst waardoor ze alleen over het driehoeksperceel van Sibelco gaat. Tenslotte zijn nu twee gebouwen aan een en dezelfde wegzijde terecht gekomen.

In januari 2021 is het definitieve plan voor het Steengroeve Museum gekozen. Via meerdere digitale bijeenkomsten heeft iedereen daar kennis mee kunnen maken. Ook is besloten het niet langer bezoekerscentrum te noemen maar ‘Steengroeve Museum’. Dit omdat daarmee recht wordt gedaan aan de beleving en ook de juiste verwachtingen ontstaan.

Het bestemmingsplan nadert haar ter visie legging. Fijn is het te lezen dat er, in weerwil van sommige geluiden, het museum een eigen oplossing heeft waardoor er geen beperkingen ontstaan met betrekking tot de stikstofsituatie. Hopelijk kan de vaststelling door de gemeenteraad nog dit jaar plaatsvinden. Tenslotte nadert het bidbook haar voltooiing. Binnenkort kunt u deze ook op www.desteengroeve.nl bekijken.

Bestemmingsplan Steengroeve Museum Winterswijk

Het ontwerp van het Steengroeve Museum Winterswijk is gereed en er is een bestemmingsplan opgesteld. Bij dit bestemmingsplan horen verschillende onderzoeken, waaronder verkeers-, archeologisch-, bodem-, akoestisch, ecologisch- en stikstofonderzoek.Het bestemmingsplan en de verschillende onderzoeken worden intern door de gemeente Winterswijk beoordeeld. in het kader van Wet Ruimtelijke Ordening is er ook een vooroverleg met de Provincie Gelderland. Na het zomerreces start de officiële bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt dan 6 weken ter inzage. iedereen heeft dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen.

Convenantbijeenkomst

Op vrijdag 28 mei 2021 vond er een digitale bijeenkomst plaats voor de convenantpartijen van ‘Gebiedsontwikkeling Steengroeve en omgeving’. Het doel van het convenant is door samenwerking een duurzame (ruimtelijke) samenhang te bereiken in dit gebied, waar ruimte is voor de verschillende functie zoals
bedrijvigheid, ecologie en vrijetijdseconomie. De gemeente Winterswijk heeft binnen het convenant de rol van gebiedsregisseur. Het convenant loopt af op 31 augustus 2021 en wordt hierna verlengd, zodat de samenwerking ook in de toekomst zijn vruchten kan afwerpen voor mooie ontwikkelingen in het gebied.

Meer informatie?

Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met projectleider Sanne Locher op. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres teengroeve@winterswijk.nl.

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Steengroeve juni 2021 (def) VP