Gemeentenieuws 28 december 2021

Met onder andere Vrijheidspark wordt verkeersluw, terugblik op raadsvergadering van 16 december, geen inloopspreekuur de Post, nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Steengroeve, verkiezingen gemeenteraad, algemene raadscommissie op 13 januari 2022.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Vrijheidspark structureel verkeersluw

Om de verkeerssituatie in het Vrijheidspark te verbeteren heeft de gemeente Winterswijk het park in juli van dit jaar tijdelijk verkeersluw gemaakt. Het verkeersstromenonderzoek toont nu aan dat de maatregel een positief effect heeft op de veiligheid en het aantal conflictsituaties in en rond het park. Ook de verkeersdruk in de omliggende straten is niet significant toegenomen. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om het Vrijheidspark structureel af te sluiten.

“Met het verkeersluw maken van het Vrijheidspark tussen de Wierengastraat en de Torenstraat is er een rustigere verkeerssituatie ontstaan. Daardoor komt het ‘shared space’ concept veel beter tot zijn recht. Het park is veiliger voor voetgangers, fietsers en automobilisten.” zo concludeert wethouder Tannemaat.

Verspreide verkeersdruk

Royal Haskoning DHV heeft voor en na de verkeersmaatregel verschillende metingen met elkaar vergeleken. De resultaten laten zien dat het verkeer zich diffuus verspreidt over de omliggende straten. Ook de extra druk op het centrum blijkt gering. Daarnaast heeft het bureau aanbevelingen gedaan om de verkeerssituatie te optimaliseren, zoals het duidelijker communiceren van de maximum snelheid bij de ingangen van het park. Met deze voorgestelde maatregelen gaat de gemeente de komende tijd aan de slag.

Vervolg

Voordat de situatie definitief wordt, verlengt de gemeente de tijdelijke verkeersmaatregel nog één keer voor vier maanden. Deze tijd wordt gebruikt om het permanente verkeersbesluit voor te bereiden. Eind maart 2022 wordt de verkeersmaatregel door middel van dit verkeersbesluit structureel.

Geen inloopspreekuur, maar we staan graag voor u klaar!

Vanwege de lockdown is er geen inloopspreekuur in de Post, we werken de komende tijd alleen op afspraak. Maar ook in coronatijd staat we natuurlijk graag voor u klaar. Een afspraak gebeurt voorlopig bij voorkeur telefonisch of via beeldbellen. Is een fysieke afspraak noodzakelijk? In dat geval maakt onze medewerker daarvoor een afspraak met u. Wij vragen u telefonisch of via e-mail contact met ons te leggen, zodat we een afspraak met u kunnen plannen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0543) 543 960 bereikbaar. De medewerkers van het Sociaal Team staan u graag te woord. U kunt ook een e-mail sturen naar depost@winterswijk.nl om een afspraak te maken. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Steengroeve december 2021

Graag informeren wij buurtbewoners van de Steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Steengroeve. Dat doen we via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van december is uit! We plaatsen deze op www.winterswijk.nl, maar u kunt zich er ook op abonneren. U ontvangt dan de volgende digitale nieuwsbrieven in uw mailbox.

Zo meldt u zich aan voor de digitale nieuwsbrief

Stuur uw e-mailadres naar steengroeve@winterswijk.nl. Wij voegen u dan toe aan de verzendlijst. U ontvangt daarna automatisch onze nieuwbrieven via de e-mail. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring op onze website.

VERKIEZINGEN  GEMEENTERAAD 16 maart 2022 GEREGISTREERDE AANDUIDINGEN POLITIEKE GROEPERINGEN EN NAMEN VAN GEMACHTIGDEN EN  HUN PLAATSVERVANGERS

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding Morgen

 • Naam gemachtigde A. van Nijkerken 
 • Naam plaatsvervanger R. Wiggers

Aanduidiing Voor Winterswijk

 • Naam gemachtigde H.W. Wiggers
 • Naam plaatsvervanger   I.H. Samberg

Plaats: Winterswijk

Datum: 21 december 2021

De voorzitter van het centraal stembureau,

Dhr. B.J.J. Bengevoord

Geen Gemeentenieuws

Op dinsdag 4 januari verschijnt er geen Gemeentenieuws.
De eerstvolgende uitgave van het Gemeentenieuws is op dinsdag 11 januari 2022.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Brinkeweg

in verband met snoeiwerkzaamheden is de Brinkeweg tussen tussen de Vreehorstweg en Wooldseweg van maandag 10 januari tot en met donderdag 20 januari afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Binnenboomweg
 • Greversweg
 • Torenstraat
 • Beukenstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • Tot en met 31 december, Digitale spreekuren over zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen. Hiervoor kunt u online een afspraak maken via www.menzis.nl/gemeentepolis. De afspraak is op werkdagen en duurt maximaal 30 minuten.
 • 13 januari, Algemene raadscommissie om 19.30 uur. Vergadering is online en live te volgen via www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
 • 13 januari,Cliëntenraad PW SDOA online vergadering van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info en aanmelden: https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl/
Vergaderingen

Algemene raadscommissie

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

 • Datum en tijd: Donderdag 13 januari 2022 om 19.30 uur
 • Locatie: U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • Inspreken: Meld u uiterlijk 13 januari vóór 15.00 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 16 december 2021 de volgende besluiten genomen.

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 16 december.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens het vragenhalfuurtje heeft Wim Wassink opnieuw aandacht gevraagd voor het overbelaste stroomnet. Het CDA maakt zich al lange tijd zorgen dat de elektriciteit die wordt opgewekt met zonnepanelen straks niet meer kan worden teruggeleverd of dat nieuwe woningen niet meer kunnen worden aangesloten op het stroomnet.
De wethouder zegde toe dat de capaciteit van het stroomnet in 2024 wordt verdubbeld.
Ook is gevraagd of het college inmiddels bereid is om de inwoners van Winterswijk of uit de Achterhoek voorrang te geven als er huurwoningen beschikbaar komen. Wij willen voorkomen dat de woningen worden weggekaapt door inwoners die van elders komen en geen binding hebben met Winterswijk. De raad heeft hierover een motie aangenomen, maar het college weigert deze uit te voeren.
Bij het beleidsplan onverharde wegen heeft Wim Elferdink aangegeven dat we zandwegen zoveel mogelijk willen behouden, maar dat we geen museum zijn. Bermen afschaven om wateroverlast tegen te gaan moet mogelijk blijven. De wethouder heeft toegezegd dat dit een optie blijft. Ook werd een voorstel van WB, VVD, PvdA, GL en D66 aangenomen om nieuwe halfverharding af te dekken met een laag zand. Het CDA begrijpt hier helemaal niets van. Je hebt dan immers nog steeds modder en stof.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang (WB)

In de laatste raadsvergadering van 2021 vroeg WB hoe het staat met de plannen voor de verbouwing van de oude graansilo in Brinkheurne: de vergunning voor woningbouw had als voorwaarde dat de graansilo verbouwd zou worden tot appartementen. Inmiddels zijn de woningen gebouwd, maar staat de graansilo te vervallen. De wethouder antwoordde dat er een prima plan aankomt om de graansilo te verbouwen. WB was enorm blij met de nota zandwegen: een prima plan waar Winterswijk op zat te wachten. Méér onderhoud, méér mogelijkheden om per weg de juiste maatregelen te treffen en een duidelijk stappenplan om tot een verbetering te komen als inwoners, aanwoners of gasten problemen ervaren op een zandweg. WB’s suggestie om bij de planning van schouwen, onderhoud en verbeteringen rekening te houden met periodes van mest uitrijden, maisoogst, hooien, etc. werd direct meegenomen. Daarnaast diende WB een amendement in om in de tekst op te nemen dat halfverharding van een zandweg alleen als allerlaatste redmiddel ingezet mag worden. Ook werd op verzoek van WB ingevuld uit welke materialen halfverharding mag bestaan, om te voorkomen dat er gravel, puin, grind en keien gebruikt gaan worden. Het amendement is door de raad aangenomen. WB wenst u fijne feestdagen!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Tineke van der Linden, raadslid VVD Winterswijk

Onze laatste digitale raadsvergadering stond grotendeels in het teken van de zand- en halfverharde wegen, aangezien het merendeel van de agenda, na de commissievergadering, als akkoordstuk was vastgesteld. Deze wegen zijn regelmatig onderwerp van klachten, maar horen in de huidige vorm thuis in ons zo kenmerkende Nationaal Landschap. Wat de VVD betreft moet dit ook zo blijven. In de commissievergadering heeft Richard Garvelink ons standpunt duidelijk uiteengezet, zodat wij als VVD daarover geen inbreng in de raad hadden. In het vastgestelde onderhouds- en schouwplan hebben wij veel vertrouwen.
Onze fractie is onlangs aangevuld met een aantal enthousiaste commissieleden. Egbert, Danny, Richard en Nasim brengen een frisse wind mee met dito ideeën. Samen zullen we onze liberale waarden blijven uitdragen.
Aan het einde van het jaar past een algemene terugblik ook wel. Een raar jaar… in de zin van echte contacten met collega-raads- en commissieleden. Zelfs met onze eigen achterban. Laten we allemaal hopen dat het binnenkort weer anders kan. Wij, VVD’ers, hopen u in het nieuwe jaar ook daadwerkelijk veilig te ontmoeten.
Rest ons nog U allen hele fijne en vooral veilige feestdagen te wensen. Tot volgend jaar! U HOORT VAN ONS!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Zo kan het dus ook: de raadsvergadering zo voorbereiden, dat je op de beslissende avond in anderhalf uur alles behandeld hebt. In het vragenhalfuurtje kwamen onder andere vragen over woningbouw en energie aan de orde. Liander gaat het netwerk nu twee jaar eerder verdubbelen, in 2024, en dat is een hele opluchting voor mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft.
Op initiatief van Winterswijks Belang werd het (half)verharden van zandwegen tot een minimum teruggebracht. Klachten over stofoverlast in de zomer komen vooral door onnodig en te snel autoverkeer. Het aangenomen beleidsplan is een stuk flexibeler dan het huidige en er wordt regelmatig gecontroleerd hoe de zandwegen er aan toe zijn.
De discussies over de museumvisie en de kerkenvisie hadden zich al in de raadcommissie afgespeeld en de nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaats gaf ook geen aanleiding voor discussie: hamerstukken.
En daarmee kon de burgemeester de laatste raadsvergadering van het jaar afsluiten met het opnoemen van een fraai rijtje resultaten, die we dit jaar geboekt hebben ondanks de corona-ellende. GroenLinks heeft daarin een positieve invloed gehad op de coalitie en ziet voor de nabije toekomst vooral veel heil in intensieve samenwerking met de PvdA, zoals we dat ook landelijk zien.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Mark ten Pas, raadslid PvdA Winterswijk

Dagelijks kunnen we genieten van al het moois dat het Winterswijkse landschap ons biedt. Dat doen we onder andere op de zandwegen die zo kenmerkend zijn voor ons buitengebied. Daarom staat in ons coalitieakkoord dat zandwegen ook echt zandwegen moeten blijven. Een uitgangspunt dat wij volledig onderschrijven. De PvdA-fractie is daarom ook blij dat de gemeente beleid heeft ontwikkeld ten aanzien van de zandwegen. De gemeenteraad heeft een beleidsplan vastgesteld met regels en uitgangspunten rondom de functies, het onderhoud en de kwaliteit van de zandwegen. Een goede stap. Hiermee creëren we duidelijkheid en weten gebruikers van de zandwegen waar ze aan toe zijn. Door te investeren in extra controles en onderhoudswerkzaamheden wordt overlast voorkomen en houden we de kwaliteit hoog.
Hiermee sluiten we het politieke jaar af. Ook in 2022 blijven we ons inzetten met hart voor Winterswijk. Vorig jaar rond deze tijd hoopten we dat de coronapandemie snel tot het verleden zou behoren. Helaas moeten we constateren dat corona nog steeds onder ons is. En dat we ook nu nog te maken hebben met stevige coronamaatregelen. Laten we naar elkaar blijven omkijken. Juist nu! Ondanks dat de kerstdagen er anders uitzien dan we zouden willen, wens ik u fijne feestdagen. Blijf gezond!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

In de raad lagen vooral twee grote thema’s voor. Het beleidsplan onverharde wegen en het beoordelingskader wonen met zorg. D66 vindt het belangrijk dat er een goed beoordelingskader wonen met zorg is. Eerder zat er een stop op het uitbreiden van wonen met zorg. De vraag wordt echter steeds groter en D66 was dan ook blij dat de stop eraf is en dat er nu ingezet wordt op een beter kader dat uitgaat van vraag en aanbod.
Het beleidsplan onverharde wegen was een lange wens van de raad. Er moet een meer kwaliteitsgestuurd onderhoud worden gepleegd en er moet kritisch worden gekeken hoe we zandwegen in stand kunnen houden met goed onderhoud. Hierbij vindt D66 het van belang dat bewoners van woningen altijd hun huis of erf moeten kunnen betreden. Als er situaties zijn dat er daarvoor gekeken moet worden naar halfverharding, dan gaat bereikbaarheid voor het behoud van zandwegen. Dit uitgangspunt werd geborgd in het raadsvoorstel. Om die reden stemde D66 in met het voorliggende beleidsplan.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Janet Poels-Boland, raadslid Voor Winterswijk

Een goed onderhoud van de (zand)wegen in ons buitengebied is essentieel om verantwoord en veilig te kunnen wonen en werken. Voor Winterswijk spreekt uit ervaring dat zandwegen eigenlijk alleen problemen opleveren bij extreme neerslag of extreme droogte. En daarmee is zorgen voor goede afwatering van de zandwegen de beste oplossing voor een betere en veilige wegstructuur, zodat hulpdiensten en aanwonenden veilig op hun bestemming kunnen komen. Het college heeft gekozen voor ecologisch bermbeheer – met als gevolg dat de berm hoger ligt dan de weg – én voor ‘halfverharding’ mét daaroverheen een zandlaag om de cultuurhistorische waarde van een zandweg te behouden. Voor Winterswijk voorspelt dat elke forse regenbui zal leiden tot één modderballet. Gelukkig wordt op ons verzoek het beleid geëvalueerd en kunnen we bijstellen.
Voor Winterswijk staat voor keuzevrijheid en zelfregie in de zorg. Of u nu leeft met dementie of met zware astmatische problemen, uw woon- en zorgwensen moeten worden gehoord. Wij vinden het dan ook belangrijk dat nieuwe aanbieders op de markt van ‘wonen met zorg’– en dan bedoelen we niet de zorgcowboys, maar nette zorgpartijen die professioneel verantwoording afleggen – een kans krijgen. Of het aangepaste ‘Beoordelingskader wonen met zorg’ hieraan gaat bijdragen zullen we voor u in de gaten houden.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Kijk voor de gemeenteraadsbesluiten op www.winterswijk.nl
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten