Gemeentenieuws 7 december 2021

Met onder andere enquête en digitale inloopavond over klimaatadaptatie, online bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, terugblik op raadsvergadering, FC Winterswijk is een fijne werkplek voor cliënten Zozijn, Paarse Vrijdag op Gerrit Komrij College.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Enquête en digitale inloopavond over klimaatadaptatie

We hebben door de klimaatverandering steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden als droogte, hitte en wateroverlast. Op dinsdag 21 december van 19.30 tot 22.00 uur organiseert de gemeente een online klimaatdialoog met inwoners om de gevolgen en mogelijke maatregelen voor het gebied binnen de bebouwde kom te bespreken. Alle Winterswijkers worden tevens uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête over klimaat en klimaatverandering. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie. En kijk ook op de duurzaamheidspagina in het Achterhoek Nieuws van 7 december 2021.

Gezondverzekerd.nl helpt ook bij je energierekening

Heb je een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en heb je vragen over je energierekening? Wil je bijvoorbeeld weten of het handig is om over te stappen naar een andere energieleverancier of juist niet? Kijk voor meer informatie op www.winterswijk.nl/energie, bel met een van de adviseurs van Gezondverzekerd.nl: (085) 30 35 389.

Oost Gelre en Winterswijk zijn Regenbooggemeente

De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre zijn sinds 11 oktober (Coming Out Day) officieel Regenbooggemeente. Samen willen we zorgen voor meer zichtbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+’ers in Oost-Achterhoek.

Paarse Vrijdag op Gerrit Komrij College

In beide gemeenten zijn er al veel initiatieven. Samen willen en kunnen we nog meer bereiken. We blijven werken aan nog meer zichtbaarheid en acceptatie. Dat doen we onder andere met een speciale rubriek elders in dit Achterhoek Nieuws. Deze keer staat het artikel in het teken van Paarse Vrijdag, 10 december. Michiel Wopereis schrijft hoe leerlingen en docenten van het Gerrit Komrij College Paarse Vrijdag vieren. En dat zij door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit tonen met lhbtiq+'ers.

Vragen of meer info?

Stuur een mailtje naar iedereendoetmee@winterswijk.nl

Online bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk

In Winterswijk willen we dat iedereen erbij hoort en mee kan doen. Onder andere daarom willen we een Armoedevrij Winterswijk in 2040. Deze ambitieuze uitdaging pakken we op met maatschappelijke partners, zorg & welzijn, onderwijs, verenigingen, ondernemers en (groepen) inwoners.

Kijk mee met de Youtube-livestream

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties en mensen meegewerkt aan en meegedacht over een Winterswijk Armoedevrij. De resultaten delen we op 15 december graag met iedereen. Tijdens deze digitale bijeenkomst blikken we uiteraard ook vooruit:

FC Winterswijk: een fijne werkplek voor cliënten Zozijn

Mensen met een beperking die meedoen in de maatschappij. In Winterswijk zijn daar prachtige voorbeelden van. Van een aantal heeft Winterswijk Drempelvrij korte video’s gemaakt. In het kader van Wereld Gehandicapten Dag, op 3 december, is er een tweeluik gemaakt. Vorige week kon u het eerste deel zien, nu kunt u deel twee bekijken. Deze video gaat over cliënten van Zozijn die werken bij FC Winterswijk. Zijn doen daar allerlei werkzaamheden om de club te ondersteunen. FC Winterswijk is erg blij met de hulp van de cliënten. De club vindt het fijn dat zij hen een goede dagbesteding kan bieden. En de cliënten zelf hebben het gevoel dat zij echt mee mogen doen en ergens aan bijdragen. Nieuwsgierig naar het filmpje? Kijk dan op https://www.werkaanwinterswijk.nl/drempelvrij onder ‘Nieuws’

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Jachthuisweg

In verband met kappen van bomen is de Jachthuisweg tussen de Kobstederweg en Veldersweg tot en met woensdag 8 december afgesloten voor al het verkeer.

Groenloseweg

In verband met snoeiwerkzaamheden van maandag 13 tot en met vrijdag 17 december kan er enige stremming ontstaan. Verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Binnenboomweg
 • Greversweg
 • Greuneweg
 • Grote Heldersweg
 • Garversbultenpad

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activitieit

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

 • Datum: Donderdag 16 december 2021
 • Tijd:16.00 uur
 • Locatie: Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk
 • Agenda en stukken: De beschrijvingen aardkundig en archeologische waardevolle terreinen is een onderwerp op de agenda. Volledige agenda vindt u op: http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie
 • Bijwonen:In verband met de corona crisis zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wenst u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering graag aanmelden via Marieke Navis, e-mail mnavis@winterswijk.nl

Openbare raadsvergadering

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 25 november 2021 en de volgende besluiten genomen.

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 25 november.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk


Tijdens het vragenhalfuurtje liet Wilma Elsinghorst weten dat het CDA het onacceptabel vindt dat er van begraafplaatsen wordt gestolen. Voor de verwerking bezoeken nabestaanden de graven. Zij laten daar een bloemetje achter of iets persoonlijks. Hoe groot is dan de schrik, het ongeloof en de emotie als blijkt dat deze spulletjes weg zijn? Het CDA vindt dat dan een grens wordt overschreden. Het college was het hiermee eens en heeft toegezegd de bewaking uit te breiden met camera’s.
Bij het voorstel over de recreatieparken heeft Sandra Prinsen aangegeven dat het CDA al jaren het standpunt heeft dat recreatiewoningen zijn om te recreëren. Daarom mag er niet permanent gewoond worden. Het CDA kon daarom instemmen met het voorstel. De gemeente gaat de parken helpen bij het toekomstbestendig maken en houden.
Tijdens de bespreking van het rekenkameronderzoek heeft Jacqueline van der Vinne aandacht gevraagd voor de verbeterpunten voor de zorg aan kinderen en jongeren. In het rapport staan aanbevelingen om de zorg nog beter te maken. Als CDA hebben we een motie ingediend waarin we het college opdragen om met deze verbeterpunten en aanbevelingen aan de slag te gaan. De motie werd gesteund door D66, GroenLinks en PvdA en is aangenomen.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Gea Oonk, raadslid Winterswijks Belang (WB)


Een raadsvergadering met slechts twee bespreekstukken. Veel aandacht ging uit naar het onderzoek dat op het Rommelgebergte is verricht naar de toekomstbestendigheid van recreatieparken. WB is van mening dat dergelijke parken bedoeld zijn voor recreatief gebruik en niet voor permanente bewoning. Het in de huidige tijd creëren van een woonwijk op een locatie als het Rommelgebergte is wat ons betreft ondenkbaar.
De positieve bijdrage van de inspreker namens Buitenplaats in Den Olden Bongerd te Miste maakte duidelijk dat wanneer juridisch en organisatorisch de zaken goed geregeld zijn, een park voldoende toekomstbestendig kan zijn. Daarom wil WB vasthouden aan bestaand beleid. Samen met CDA en PvdA kreeg dit raadsvoorstel een meerderheid.
Daarnaast werd het onderzoek naar de uitvoering in de jeugdhulp besproken. WB kon instemmen met het raadsvoorstel waarin een aantal aanbevelingen prioriteit krijgen. Tegelijk hebben wij voldoende vertrouwen in het college dat ook de overige aanbevelingen in beeld blijven en opgepakt worden, zodat de hiertoe ingediende motie niet op onze steun kon rekenen.
Een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening stond als akkoordstuk op de agenda. WB pleitte in 2020 via een amendement al voor verruiming van de afsteektijden van carbid op oudjaarsdag. Gelukkig werd dit jaar aan deze oproep wél gehoor gegeven.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk


De VVD heeft vrijheid om zelf te kunnen beslissen hoog in het vaandel staan. Wij snappen natuurlijk wel dat niet zomaar alles kan. Als liberalen zeggen wij dan ook; “Je eigen vrijheid stopt waar het die van een ander beperkt”. Zo hebben wij ook de afgelopen raadsvergadering gekeken naar het voorstel van het college voor de “niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken”. In het concept-raadsvoorstel stond dat deze parken, zoals die in het Rommelgebergte, alleen voor recreatiedoeleinden in aanmerking kunnen komen. Dit terwijl er bij enkele parken al veel permanente bewoning is. Deze parken zullen nooit meer goed geschikt zijn voor recreatie. Wij stelden samen met D66, VW en GL voor om als parken bij een meerderheid van 90% een woonbestemming zouden willen, dit door de gemeente ook mogelijk gemaakt zou moeten kunnen worden. De kosten zouden daarbij volledig bij de huiseigenaren zelf liggen. Je zou denken wat is het probleem? Nou, de overige raadsfracties wilden dit niet. Ofwel we dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Onze voorspelling is dat dit thema over een paar jaar wel weer opduikt. Misschien dat de geesten én de raadsverhoudingen er dan klaar voor zijn.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks


De raadsvergadering ging vooral over ‘recreatieparken zonder centrale uitbating’. Het college wilde het bestaande beleid voortzetten met handhaving van de recreatiebestemming. Tegelijk wordt geconstateerd dat door gebrek aan goede exploitatie verval dreigt. Ook is in beperkte mate wonen formeel toegestaan, terwijl dat niet goed samengaat met recreatief gebruikte huisjes. Probleem daarbij is, dat er juridisch weinig mogelijkheden zijn om betere exploitatie af te dwingen. Daarom biedt de gemeente aan om -als 90% van de bewoners erachter staat- te ondersteunen bij het verbeteren van de exploitatie als recreatiepark.
Enkele parken willen liever een woonbestemming. GroenLinks vindt dat dit mogelijk moet zijn. Om twee redenen. Ten eerste: voorkom dat recreatiewonen zich verplaatst naar de overbelaste woningmarkt. Liever andersom, maar onder strenge voorwaarden. Dat vergt extra investeringen van de eigenaar-recreanten (en zal slechts bij enkele parken lukken).
Ten tweede: druk op de woningmarkt wordt veroorzaakt door te veel beleggingskapitaal. Dat heeft inmiddels ook de recreatieparken ‘ontdekt’, met als gevolg grote commerciële uitbaters: ‘Roompot-isering’. Met als gevolg verdringing van ‘goedkope recreanten’ en veel hogere gebruiksdruk ten koste van de natuur.
Recreatieparken met versnipperd eigendom, verschillende belangen en dreigend verval zijn een makkelijke prooi voor grote beleggers. GroenLinks wil liever recreatie voor iedereen in harmonie met landschap en natuur!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk


Recreatieparken zijn een constante in de Winterswijkse politiek. Dat wil zeggen: niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken. Dat zijn de vakantiehuisjes die het eigendom zijn van particulieren en/of beheerd worden door een Vereniging van Eigenaren. Steeds opnieuw komt de vraag om legalisering voor permanente bewoning aan de orde. Het college en de meerderheid van de raad stellen zich op het standpunt dat dit niet wenselijk is. De PvdA onderschrijft dit volledig. Om een aantal redenen. Te beginnen: wij moeten er niet aan denken dat bijvoorbeeld de vakantiewoningen in het Rommelgebergte samen een woonwijk gaan vormen. Omdat dit ook betekent dat de bijbehorende infrastructuur wordt aangepast, zou zoiets de natuurlijke omgeving enorm aantasten. Bovendien zijn er twee principiële punten. Ten eerste: de PvdA vindt legalisering unfair richting andere bewoners, die lang moeten wachten op huisvesting en te maken krijgen met allerlei kosten en procedures. Bovendien zou bij legalisering de waarde van de vakantiewoningen onmiddellijk enorm toenemen. De PvdA voelt er niets voor mensen zomaar dit soort cadeautjes te geven. Het strookt niet met ons uitgangspunt van zo eerlijk mogelijke kansen voor iedereen. Verder: het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties is een taak van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en dus indirect van alle Winterswijkers. Recreatiewoningen zijn parttime huisjes.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk


In de raadsvergadering van november stond een belangrijk thema voor D66 op de agenda: het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van niet-recreatieve vakantieparken. Wat het lastig maakt, is dat elke bestuurslaag er wat over te zeggen heeft. Het Rijk, de provincie en de gemeente. Hierdoor zijn bewoners vaak alle kanten opgeslingerd en moet er duidelijkheid komen. Het is als gemeente lastig grip te krijgen op illegale bewoning op die parken. We geven als gemeente bijvoorbeeld tijdelijke ontheffingen voor bewoning bij materiële gevallen (bijvoorbeeld indien u moet wachten op de bouw van een nieuw huis). D66 is van mening dat er ook onderzocht moet worden of er tijdelijke ontheffingen kunnen worden afgegeven voor immateriële gevallen (bijvoorbeeld een scheiding). Als we dat niet doen, dan blijft grip aan de voorkant onmogelijk en blijven dezelfde problemen bestaan. D66 was dan ook blij met een toezegging van het college om dit te onderzoeken. Het onderzoek dat in zijn totaliteit voorligt kan wat D66 betreft niet direct op elk park geplakt worden. Het kan als een basis dienen, maar elk park heeft een andere identiteit. Om die reden waren wij mede-indiener van het amendement van de VVD. Dit haalde geen meerderheid, waardoor wij geen instemming konden geven aan het besluit.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Janet Poels-Boland, raadslid Voor Winterswijk

In de afgelopen raadsvergadering is veel tijd gesproken over de toekomst van de recreatieparken in Winterswijk. Uiteindelijk is de conclusie dat een raadsmeerderheid wil dat het blijft zoals het was. Voor Winterswijk had graag meer lef gezien om keuzes te maken: geef betrokkenen de ruimte voor eigen plannen om bijvoorbeeld unaniem te kiezen voor recreatie of een woonwijk.
De agrarische sector in Winterswijk maakt zich ernstige zorgen over hun voortbestaan, nu in de landelijke formatiebesprekingen forse krimp voorligt. Winterswijk staat hierin extra onder druk vanwege de vier grote Natura 2000-gebieden. Niks is nog zeker en dat maakt dat alle ‘lijntjes’ van invloed opengezet moeten worden. Voor Winterswijk heeft het college dan ook verzocht om druk uit te oefenen op de Haagse politiek, om onze boeren niet alleen te laten staan in het oplossen van dit grote landelijke probleem. Onze agrariërs zijn echt realistisch en nuchter, maar zij zijn ook de basis van ons Winterswijk en ons mooie buitengebied. Laten we SAMEN optrekken hierin!
Tot slot heeft Voor Winterswijk ingestemd met de verbeterpunten in de jeugdzorg: misschien wel de lastigste opgave voor onze gemeente om met ongelooflijk veel betrokken partijen kwalitatief goede zorg te leveren aan zorgbehoevende jeugd!
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Kijk voor de gemeenteraadsbesluiten op www.winterswijk.nl
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten