Gemeentenieuws 6 juli 2021

Met onder andere meedenken over groen in Winterswijk, collecte Veereniging Volksfeest, TONK regeling is verruimd en verlengd, terugblik op raadsvergadering, aanvragen van een reisdocument, bereikbaarheid van de gemeente.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Denk mee over een groen Winterswijk

Op 14 juli om 20.00 uur verzorgen we online een beeldende presentatie over de groenstructuur in de bebouwde kom van Winterswijk en vernemen we graag uw mening en ideeën. De gemeente Winterswijk werkt samen met Buro Ontwerp & Omgeving aan de visie op groen in de bebouwde kom van Winterswijk.

Klimaatveranderingen

Groen is belangrijker dan ooit door klimaatveranderingen, denk aan hevige piekbuien en hetere zomers, en voor behoud van biodiversiteit. Daarnaast is groen van waarde voor een prettige en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Uw input

De visie op het groen stellen we graag op met inbreng van zo veel mogelijk inwoners. We vernemen graag wat voor u de waarde van groen is, wat u het liefst aan groen in de kern ziet en waarom, én we horen graag welke kansen en mogelijkheden u ziet.

Avond van de Groene Kansen

Denk mee en help om de visie vorm te geven. Zo zorgen we samen voor een heldere en breed gedragen visie en een robuuste en toekomst-bestendige groenstructuur in Winterswijk.

Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar meldingenbor@winterswijk.nl. U ontvangt van ons de link voor de bijeenkomst.
Kunt u niet bij de Avond van de Groene Kansen zijn en wilt u wel graag meedenken? Stuur uw vragen en input uiterlijk 14 juli naar ons mailadres.

Aanvragen reisdocument

Er zijn onderhoudswerkzaamheden gepland om het systeem te actualiseren. Het is niet mogelijk om uw digitale aanvraag voor een reisdocument op ons gemeentekantoor af te ronden op donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en op vrijdag 30 juli.
We maken u erop attent dat we op afspraak werken en dat u veel zaken online kunt regelen via onze website. Een afspraak maken voor de aanvraag van een identiteitskaart of paspoort kan weer vanaf maandag 2 augustus. Afspraak maken? Regel het op onze website.

TONK wordt verlengd tot 1 oktober 2021 en verruimd

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd én verruimd. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. De verruiming is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor huishoudens die een inkomensdaling hebben van 15 procent. Voor hen geldt ook een vast bedrag van 250 euro per maand. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.socialedienstoostachterhoek.nl/tonk.

Jaarlijkse collecte Vereeniging Volksfeest in juli en augustus

De voorbereidingen voor het Volksfeest eind augustus zijn in volle gang: de corsobouwers zijn aan het bouwen, de kermisattracties worden vastgelegd en de tent is geregeld. Uiteraard houden we ons daarbij continu aan de landelijke voorschriften en kijken we naar de mogelijkheden die ons geboden worden om er dit jaar samen een mooi feest van te maken. Om het corso en de kinderspelen een steun in de rug te geven zullen we, met goedkeuring van de gemeente, dit jaar onze jaarlijkse collecte houden in de maanden juli en augustus. Daarbij zal iedere collectant van Vereeniging Volksfeest een mobiel pinapparaat bij zich hebben om contant geld zoveel mogelijk nog te vermijden. Vereeniging Volksfeest zal regelmatig de website en social mediakanalen updaten, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn en het programma meer en meer duidelijk zal worden.

Uw gemeente is goed bereikbaar

Het gemeentekantoor is op vrijdagmiddag gesloten. Heeft u een vraag of een opmerking? Wij zijn via de mail of Whatsapp bereikbaar. We streven er naar om u op de eerst volgende werkdag een reactie te geven. Ons mailadres is gemeente@winterswijk.nl en via Whatsapp bereikt u ons op 06 - 51 03 18 50.

Afspraak maken?

Dit regelt u snel via onze website.

Zaken online regelen

Ook kunt u veel zaken bij ons via de site regelen.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Lopende maatregelen

  • Albert Schweitzerlaan
  • Olden Goorweg
  • Wooldstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

  • 8 juli, Informatiebijeenkomst Netmobiel-app van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Gasthuus op de hoek Misterstraat-Gasthuisstraat. Netmobiel brengt vraag en aanbod van vervoer bij elkaar. Aanmelden: reserveringgasthuus@gmail.com of bel 06 -26 62 19 95. Meer info: www.netmobiel.eu
  • 14 juli, Symposium ‘Samen Sterker, 5 jaar VN-verdrag Handicap’ vanaf 19.15 uur. Aanmelden: evenementen@winterswijk.nl
  • 14 juli, Avond van de Groene Kansen. Denk online mee over een groen Winterswijk om 20.00 uur. Aanmelden: meldingenbor@winterswijk.nl
Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 22 en 24 juni 2021 de volgende besluiten genomen.

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van dinsdag 22 en donderdag 24 juni.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De raadsvergadering op 22 juni begon met de beëdiging van alweer een nieuw commissielid van het CDA. Deze keer Fjärel van der Zwet. Wij zijn blij met de versterking van de fractie en wensen Fjärel veel succes!
De raadsvergaderingen op dinsdag en donderdag stonden in het teken van de kadernota. De meeste voornemens van het college steunt het CDA, maar op een aantal onderdelen hebben wij een andere keuze voorgesteld.
Het belangrijkste is de verhuizing van een deel van de Post naar het gemeentekantoor. Dat ziet het CDA niet zitten. De Post functioneert prima en andere gemeenten komen van heinde en ver naar Winterswijk om te kijken hoe wij het hebben georganiseerd. Daarnaast heeft het college ook niet gesproken met de andere organisaties die in de Post zitten en waar nauw mee wordt samengewerkt. Als CDA hebben we samen met GL, D66, VVD en VW een motie ingediend om eerst in gesprek te gaan met de andere organisaties in de Post en vervolgens samen met voorstellen te komen voor de toekomst. De motie werd aangenomen. Een ander onderwerp dat wij niet steunen, is dat er € 6,5 miljoen wordt uitgetrokken voor het Cultuurkwartier.
Op donderdag was er ook nog een ‘gewone’ raadsvergadering. Hierin kwam de doortrekking van de Dingstraat aan orde. Het CDA heeft met steun van WB en VW een amendement ingediend om eerst de verkeersstromen goed te onderzoeken en met goede alternatieven te komen voordat definitief een streep wordt gezet door de plannen voor een tunnel in de Dingstraat. Het amendement werd aangenomen.
Voor meer informatie zie ook: www.cda.nl/gelderland/winterswijk

Tim Jonker, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)

Winterswijks Belang is blij dat we weer fysiek hebben mogen vergaderen. Het was een verademing om je collegaraadsleden weer eens echt in de ogen te kunnen aankijken.
Voor WB is de toekomstvisie nog steeds leidend. Een positieve grondhouding, blijven investeren in ons mooie dorp en altijd: hoe kan het wel? Het aangenomen amendement over de Dingstraat is hier een mooi voorbeeld van. Het makkelijkste antwoord op problemen is: “nee, doen we maar niet of laat maar zoals het is”. Dit hoort niet bij Winterswijks Belang: wij kijken oplossingsgericht naar hoe het wél kan. Met daarbij het liefst een zo’n breed mogelijk draagvlak. En die visie hebben wij nog steeds.
Ook de realisatie van de stadstuinbouw laat zien dat voor veel plannen een lange adem nodig is. Dit idee ontstond al op een algemene ledenvergadering van WB in 2015 en dan zie je dat het toch nog 6 jaar duurt voor er daadwerkelijk invulling aan kan worden gegeven. Maar het kan dus wel!
Ook de geslaagde defusie tussen het SKB en het Slingeland Ziekenhuis laat zien dat, als wij als dorp ons ergens achter scharen, er heel veel mogelijk is. We hebben vorige week de toekomstvisie van het SKB mogen aanhoren en dit klonk goed. Het werd echter ook duidelijk dat we er nog niet helemaal zijn. Winterswijks Belang zal hier een vinger aan de pols blijven houden. Voor goede zorg dichtbij, voor de vele arbeidsplaatsen en voor een gunstig blijvend vestigingsklimaat. Kortom, voor de toekomst van Winterswijk!
Winterswijks Belang wenst iedereen een prettige zomer toe!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

In deze raadsvergadering konden wij aangeven waar het college op moet letten bij het opstellen van de begroting van komend jaar. De VVD-fractie heeft aangegeven dat het voor de komende begroting belangrijk is dat de lasten voor de inwoners en bedrijven lager worden. Dus een lagere OZB-aanslag, geen verhoging van de toeristenbelasting en als het kan een goedkopere manier van afval inzamelen. Het idee dat een fractie opperde om betaald parkeren in te voeren, hebben wij als onzin afgedaan. Wat ons betreft is gratis parkeren het unieke van Winterswijk en zeer belangrijk voor de aantrekkelijkheid van ons koopcentrum. Ook hebben wij weer aandacht gevraagd voor meer (koop)woningen in Winterswijk. De prijzen van huizen stijgen hard en wij willen graag dat er snel meer woningen in de bebouwde kom en buurtschapskernen komen. Ook pleiten wij voor snelle realisatie van een nieuwe woonwijk. Zo hou je namelijk Winterswijk interessant voor jongeren uit Winterswijk, maar ook voor nieuwe bewoners van buiten. Verder willen wij graag dat er weer kritisch wordt gekeken naar welke taken de gemeente uitvoert. Het werk neemt toe en daarmee de kosten ook. Wij denken dat sommige taken best door inwoners zelf gedaan kunnen worden of door andere organisaties. Dat is effectief en efficiënt en houdt de belastingen laag. Verder willen wij graag dat de gemeente werk maakt van scholing voor mensen die nu nog aan de kant staan. Het plan voor een duur verkeersonderzoek hebben wij afgewezen. De uitkomst is namelijk al bekend en een te dure tunnel willen wij niet.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

GroenLinks zet natuurlijk in op groen en sociaal, maar baart opzien met het bestrijden van een Winterswijks dogma: gratis parkeren. Gratis is niet gratis, die 8 ton per jaar betalen de Winterswijkers en het kost meer dan het oplevert. De veronderstelling dat het nodig is voor een levendig centrum klopt niet. Wij pleiten voor selectief inzetten van betaald parkeren in het centrum en gratis parkeren aan de rand van het dorp. Het voorkomt verstopping van het centrum op drukke dagen. Laten we het maar eens meenemen in het onderzoek naar verkeersstromen, waartoe werd besloten. En dat geldt ook voor de verkeersoverlast op de Vredenseweg, waarvoor inspreker de heer Stork aandacht vroeg.
Wij pleiten ervoor nu een woonruimteverordening voor te bereiden. Wetgeving is al in aantocht. Er zijn niet alleen te weinig woningen, maar ze worden vooral niet goed verdeeld en speculatie drijft de prijs steeds verder op. Louter leunen op marktwerking is geen goed idee: we hebben allemaal recht op passende woonruimte, ook jongeren.
De Post mag niet verhuizen als daarmee de drempel verhoogd wordt. Wij willen graag meer onderzoek en een betere voorbereiding van zo’n besluit.
Jammer dat Ubel Zuiderveld (PvdA) met zijn vaak originele bijdragen aankondigde dat dit zijn laatste raadsperiode is.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Gelijke kansen. Dat was onze rode draad tijdens de Kadernota-vergaderingen eind juni. Op deze vergaderingen kunnen politieke partijen zaken inbrengen, die zij belangrijk vinden voor het begrotingsjaar 2022. Ik noem twee dingen uit onze bijdrage. Ten eerste: menstruatie-armoede. Voor veel meiden die het thuis niet breed hebben, is de aanschaf van hygiëneproducten een financieel probleem. De PvdA vroeg de wethouder te onderzoeken of scholen gratis menstruatieproducten kunnen verstrekken. Marianum in Groenlo-Lichtenvoorde doet dit al. De wethouder zegde toe dit met de scholen in Winterswijk te zullen overleggen. Scholen hebben nog een andere uitdaging. Uit onderzoek blijkt dat corona de bestaande onderwijsachterstanden heeft vergroot. Met andere woorden: leerlingen die voor corona moeite hadden om bij te blijven, zijn verder achterop geraakt. Deze groep leerlingen verdient in onze gemeente extra aandacht in de vorm van bijvoorbeeld bijles. Scholen doen vast en zeker hun best; de PvdA wil dat ook de gemeente zich inspant voor deze leerlingen en scholen ondersteunt om te doen wat nodig is. Gelijke kansen voor iedereen; dáárvoor is de sociaaldemocratische arbeiderspartij PvdA ooit opgericht. Trouwens, deze maand is het precies 115 jaar geleden dat Berend-Jan Rengelink als eerste sociaaldemocraat in de Winterswijkse gemeenteraad kwam.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De gemeente, onze zorgmedewerkers, onze ondernemers, onze onderwijzers, iedereen heeft zich het afgelopen jaar het leplazarus gewerkt. D66 vindt dat we als dorp maar spekkoper zijn met onze fantastische inwoners en wil nu niemand laten vallen. De politieke keuzes vlak na een crisis bepalen de toekomst en schrijven de historie van ons dorp Winterswijk. D66 ziet een toekomst voor ons, met realistische keuzes waar alles draait om onze inwoners als mens.
D66 heeft vooral grote zorgen over de uitdagingen waar we nu voor staan, we hebben en woningcrisis, klimaatcrisis en een gezondheidscrisis. In dit alles moet het gaan om onze inwoners! In de kadernota die voorlag gaat het te weinig over mensen en teveel over gebouwen en stenen. D66 wil het terugbrengen naar mensen. Daarom vroeg D66 extra aandacht voor de nazorg rondom corona, de grote uitdagingen op de woningmarkt en natuurlijk de klimaatcrisis.
Hierbij moeten we oog hebben voor de breuk die ontstaat in onze samenleving, waar vaak wordt gesproken bij de breuklijn over de groeiende kloof tussen arm en rijk, ziet D66 daar vooral ook een ander grote breuklijn ontstaan. Er is een groeiende kloof tussen mensen die wel kunnen meedraaien in de snel veranderende samenleving en de juiste vaardigheden daarvoor bezitten en andere die het niet meer kunnen volgen. Dat zijn de nieuwe armen. We moeten naar een samenleving waar we mensen bij de hand kunnen pakken om ze te helpen mee te draaien in de snel veranderende samenleving. Daar zal D66 altijd aandacht voor blijven vragen.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Tijdens deze twee avonden durende raadsvergadering stond de behandeling van de Kadernota op de agenda. Hier een greep uit de vele onderwerpen waar ik namens Voor Winterswijk aandacht voor heb gevraagd.
Wij maken ons zorgen over de makkelijke manier waarop dit college nog steeds miljoenen euro’s uitgeeft. Hierdoor loopt de schuldenpositie van de gemeente Winterswijk op en dat mag niet leiden tot belastingverhoging voor onze inwoners, vinden wij. De openingstijden van ons gemeentekantoor mogen wat ons betreft niet nog verder teruggeschroefd worden. De anderhalf miljoen euro die het college extra wil spenderen aan een verbouwing van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat gaat ons een paar stappen te ver. Laten wij eerst maar eens aanzien hoe het zogenaamde nieuwe werken er na corona uit gaat zien, voordat wij in totaal ruim twee miljoen aan een verbouwing uitgeven.
Ook het verhuizen van de Post naar het gemeentekantoor lijkt ons geen goed idee. Daarom hebben wij samen met CDA, VVD, D66 en GL een motie ingediend waarin het college verzocht wordt om eerst in overleg te gaan met de gebruikers van de Post om pas daarna met een voorstel te komen.
Om snelheid in de vergunningverlening van uw bouwplannen te krijgen, hebben wij voorgesteld om de afhandeling van uw vergunningaanvragen voorrang te geven op het uitwerken van de vaak kostbare gemeentelijke plannen.
Voor Winterswijk vindt dat Winterswijk werk moet maken van sociale woningbouw. Ook hebben wij het college verzocht om ruime mogelijkheden te scheppen voor jongeren die in het buitengebied op het eigen erf tijdelijk in een bijgebouw of tiny house willen wonen.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten