Groen licht voor natuurontwikkeling in voormalige kleiput

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de gebiedsvisie voor de Driemarkweg en omgeving. Ook wil het college starten met de herinrichting van de voormalige kleiput om de natuur in het gebied te versterken.

De plannen voor de herinrichting van de kleiput en de directe omgeving bestaan al langer, maar worden nu concreter door een aantal ontwikkelingen. Begin dit jaar heeft Waterschap Rijn en IJssel het beleidskader voor de herinrichting van de kleiput vastgesteld. Verder wordt de WAL-stortplaats tussen de Vreehorstweg en de Driemarkweg naar verwachting in 2019 of 2020 voorzien van een afdeklaag. Daarnaast heeft de gemeente Winterswijk een aantal onderzoeken afgerond, waaronder een onderzoek naar de flora en fauna in het gebied en een haalbaarheidsonderzoek. Ook heeft de gemeente samen met belanghebbenden en geïnteresseerden een gebiedsvisie voor de omgeving van de kleiput opgesteld.

Herinrichting kleiput
De voormalige kleiput is een waterplas van ongeveer 3,7 hectare groot met een gemiddelde diepte van 8 meter. De plas ligt ingesloten tussen een bosgebied en de bult van de voormalige stortplaats WAL. De plas is ontstaan door kleiwinning voor een steenfabriek en is eigendom van de gemeente Winterswijk. De natuurwaarden van de plas zijn nu beperkt door de matige waterkwaliteit, de diepte en door de steile oevers waardoor geleidelijke overgangen van diep naar ondiep water vrijwel ontbreken.
De gemeente wil de natuurontwikkeling bevorderen door twee zijden van de kleiput te voorzien van een glooiende oever met een rietzoom en de maximale diepte van de plas terug te brengen tot ongeveer 4,5 meter. Daarmee wordt de kleiput aantrekkelijker als leefgebied voor onder andere libellen en broedvogels.
De gemeente wil de kleiput ondieper maken met overtollige gronden van de gemeente en van derden. Het geld dat normaal gesproken nodig is voor het transport en de verwerking van grondoverschotten op een plek buiten de gemeente Winterswijk wordt daarbij ingezet voor de ontwikkeling van het gebied. Op die manier hoeven geen extra middelen te worden vrijgemaakt voor de natuur- en gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling
Voor het gebied rondom de kleiput is een gebiedsvisie opgesteld. Dit gebied is niet strak begrensd: het gaat om het gebied rondom de kleiput en de stortplaatsen WAL en WALD, globaal gelegen tussen Eekelerweg en Driemarkweg. Voor dit gebied heeft de gemeente samen met belanghebbenden en belangstellenden ideeën, wensen en belangen in kaart gebracht en gebundeld in de gebiedsvisie. De verschillende ideeën zijn niet getoetst op uitvoerbaarheid en moeten nog nader worden uitgewerkt. De deelnemers waren overwegend enthousiast over de ideeën voor het gebied.

Reacties op ontwerpgebiedsvisie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpgebiedsvisie ‘Winterswijk Molenveld’ in ontwerp vastgesteld. De visie ligt van woensdag 25 juli tot en met woensdag 15 augustus 2018 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is ook in te zien via www.winterswijk.nl. Reacties op het plan kunnen tot en met woensdag 15 augustus worden ingediend via het e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl t.a.v. het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer K.H.A. Meinderts via telefoonnummer (0543) 543 931 of kmeinderts@winterswijk.nl.

Vervolgstappen
Na definitieve vaststelling van de gebiedsvisie door het college van burgemeester en wethouders wordt de visie met de binnengekomen reacties aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voor de herinrichting van de kleiput werkt de gemeente nog aan een inrichtingsplan. Het voorlopige inrichtingsplan voor de kleiput en de onderliggende natuuronderzoeken worden op een later moment ook ter inzage gelegd. Bij de verdere planontwikkeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ingediende reacties. De gemeente streeft ernaar om in oktober te kunnen starten met de herinrichting van de kleiput.