Provincie hervat natuurherstel Willinks Weust

In september worden de werkzaamheden hervat voor herstel van het natuurgebied Willinks Weust, ten oosten van Winterswijk.

Willinks Weust maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is een vervolg op het herstelwerk in februari 2020.

Waarom deze maatregelen?

De bijzondere kalkrijke bodem zorgt voor unieke natuur: er komen zeldzame planten- en diersoorten voor. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het gebied. Versterken van het leefgebied is daarom nodig. Dat is mogelijk door de oppervlakte te vergroten, vochtige graslanden met elkaar te verbinden en het gebied natter en minder voedselrijk te maken.

Wat zijn de werkzaamheden?

Vanaf september worden gronden afgegraven, de vochtige graslanden met elkaar verbonden en maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat deze dichtgroeien. Op een later moment worden watergangen en sloten ondieper gemaakt of gedempt en inheemse bomen en struiken geplant. Medio 2021 is al het herstelwerk klaar. Het resultaat is weerbaarder natuur. Staatsbosbeheer voert in opdracht van provincie Gelderland deze werkzaamheden uit in samenwerking met gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel.

Blauwe knoop

Bijschrift: Blauwe knoop in Willinks Weust. Foto: B. Klaver.

Excursie

Provincie en Staatsbosbeheer nodigen u uit voor een veldwandeling in het gebied op maandag 31 augustus van 19 tot 21 uur. U hoort dan waar de komende tijd gewerkt wordt, waarom, op welke manier en wat we doen om hinder zo veel mogelijk te beperken. In verband met de coronaregels is voor een beperkt aantal personen plaats. Ook moet u zich vooraf aanmelden. Stuur uiterlijk 25 augustus een mail naar willinksweust@gelderland.nl, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en aantal personen. U ontvangt een bevestiging van aanmelding met locatie waar u wordt verwacht.

Meer informatie

Provincie Gelderland
026 - 359 99 99
willinksweust@gelderland.nl  
www.gelderland.nl/willinks-weust