Politiek forum 5 maart 2020

Op 5 maart is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 5 maart komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Lokale woonvisie (informatief)

19.30 – 20.30 uur
Bedrijfsrestaurant

De gemeente Winterswijk stelt een nieuwe lokale woonvisie op. In de afgelopen maanden zijn er onder andere gesprekken geweest over wonen met inwoners en organisaties en hebben twee onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten komen terug in de lokale woonvisie.

De deelnemers worden geïnformeerd over de uitkomsten van de bijeenkomsten en enquêtes over wonen. Daarnaast worden de resultaten van onderzoeken naar de ‘koopstromen’ op de woningmarkt in Winterswijk en naar de woningmarktopgaven in de bestaande woningvoorraad gepresenteerd.

De concept-woonvisie komt aan de orde in het politiek forum van 6 juni 2020. Nadat de woonvisie ter inzage heeft gelegen wordt deze na de zomer ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Onderzoek rekenkamercommissie (informatief)

20.45 – 21.45 uur
Bedrijfsrestaurant

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een gezamenlijke rekenkamer (AOGW).

De rekenkamer AOGW wil graag input vanuit de gemeenteraden bij de onderzoeken die zij doen. In dit politiek forum zal de rekenkamer een presentatie geven over hoe de samenwerking met de gemeenteraad versterkt kan worden. Ook kunnen de aanwezigen input geven voor de onderzoeksopzet van het huidige onderzoek over de jeugdhulp.

Referendum (richtinggevend)

20.45 – 21.45 uur
Vergaderruimte 0.28

Het referendum is een instrument van de gemeenteraad. De gemeente Winterswijk kent sinds 31 januari 2008 een referendumverordening. Zowel inwoners als de gemeenteraad kunnen het initiatief nemen voor het houden van een referendum. Van de mogelijkheid tot het houden van een referendum in Winterswijk is nog geen gebruik gemaakt.

In december 2019 heeft de VNG een nieuwe model referendumverordening gepubliceerd. De modelverordening is verbeterd op basis van ervaringen bij referenda in andere gemeenten.

In dit forum staat de politieke discussie over de vraag of we het instrument referendum willen behouden centraal. Als gekozen wordt het instrument referendum te behouden, is de vorm van het referendum van belang.