Politiek forum 2 juli 2020

Op 2 juli is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid..

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het politiek forum langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens het politiek forum van 2 juli komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 (richtinggevend)

19.30 – 20.30 uur

Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein (informatief)

20.45 – 21.45 uur

De gemeente Winterswijk stelt een nieuwe lokale woonvisie op. In juni 2019 is in een politiek forum aan raads- en commissieleden inhoudelijk en procesmatig richting gevraagd over de totstandkoming van de lokale woonvisie. In maart 2020 zijn raads- en commissieleden geïnformeerd over het doorlopen proces en de uitkomsten van de bijeenkomsten en enquêtes over wonen.

De concept woonvisie Winterswijk 2020-2025 is door het college van B&W in juni vastgesteld en ter inzage gelegd. In dit politiek forum hebben de raads- en commissieleden de gelegenheid om hun mening te geven over de concept visie.

Op basis van de reacties in het politiek forum kan de woonvisie Winterswijk 2020-2025 worden bijgesteld voor de definitieve besluitvorming in de algemene raadscommissie en raadsvergadering. Ook de reacties gedurende de terinzagelegging kunnen leiden tot bijstelling van de woonvisie. De verwachting is dat het college de woonvisie voorlegt ter behandeling in de algemene raadscommissie op 10 september en in de gemeenteraad op 24 september.