Concept-programma wegverkeerslawaai

Het college van B&W van de gemeente Winterswijk heeft een concept-saneringsprogramma vastgesteld voor 177 saneringswoningen.

Deze woningen staan op een lijst met saneringswoningen die het toenmalige ministerie van VROM in 2009 heeft opgesteld. Het betreft woningen die worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai met een bouwjaar van vóór 1986.

In het concept-saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook staat erin welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de saneringswoningen te beperken. Na de terinzagelegging wordt dit saneringsprogramma ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het saneringsprogramma door de staatssecretaris, stelt deze bij besluit de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen vast.

Ter inzage

Het concept-saneringsprogramma kunt u inzien in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 9 december 2020:
Na afspraak bij de receptie van het gemeentekantoor Stationsstraat 25. Hier leest u hoe een afspraak maakt.
U kunt het rapport Akoestisch onderzoek saneringsprogramma hieronder ook downloaden als PDF.

Zienswijzen

Schriftelijke zienswijzen kunt u tot en met 9 december 2020 sturen naar de Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl. U kunt ook mondeling een zienswijze naar voren brengen. Daarvoor kunt u een afspraak voor maken met Jeanette van Dijk via telefoonnummer (0543) 543 543.

Downloadlink

> Akoestisch onderzoek saneringsprogramma (pdf, 33.491 kB)