AKWA en Onderzoekcentrum B-WARE starten onderzoek kleiput

AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen) en Onderzoekcentrum B-WARE hebben opdracht gekregen om de huidige status van de kleiput én de nog geplande, inrichtingsplannen te toetsen op het behalen van de natuurdoelstellingen van de plas. De aanpak bestaat uit twee fasen: fase 1 een verkenning en fase 2 een concrete uitwerking en advies. Voor fase 1 is opdracht gegeven en deze start deze maand.

In 2018 is de verondieping van de kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk begonnen. Doelstelling van het ondieper maken van de kleiput is het verbeteren van de natuurwaarden. Dit kan door glooiende oevers aan te brengen waardoor er meer variatie is in de waterdiepte. De verondieping vindt plaats door het toepassen van partijen grond in de waterplas.
 
Eerste fase onderzoek
In de eerste fase worden gesprekken met belanghebbenden, een bronnenonderzoek en een veldonderzoek uitgevoerd. De eerste fase van het onderzoek moet antwoorden geven op de vragen:
-    Wat zijn de beoogde natuurdoelstellingen voor de kleiput?
-    Is de huidige bodem- en waterkwaliteit voldoende voor de realisatie van de beoogde natuurwinst?
-    Wat zijn de stuurfactoren in het bepalen van de bodem- en waterkwaliteit van de kleiput?
-    Welke onderdelen zijn op basis van fase 1 belangrijk om nader te onderzoeken in fase 2?

Veldonderzoek
In een veldonderzoek wordt op basis van veldwaarnemingen, bodemvochtmetingen en waterkwaliteitsmetingen een eerste indruk verkregen van de ecologische toestand van de plas. Op de plas zullen de bodem- en waterkwaliteit van zowel locaties die recentelijk verondiept zijn als diepe locaties bemonsterd worden.

Fase 2
Het eindrapport van de eerste fase beschrijft de resultaten van de onderzoeksvragen en geeft aan hoe fase 2 het best kan worden vormgegeven. De tweede fase moet leiden tot een gericht advies voor de herinrichting van de kleiput in Winterswijk en de eventueel aanvullende maatregelen die nodig zijn om de beoogde natuurwinst te behalen.