Gemeenteraadsbesluiten van 14 mei 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

Raad stelt ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’ unaniem vast

Het coronavirus veroorzaakt grote sociaal-maatschappelijke en economische schade, ook in Winterswijk. Een taskforce van de gemeente Winterswijk heeft onderzocht hoe die schade op korte termijn kan worden beperkt en het economisch herstel op de lange(re) termijn kan worden gestimuleerd. Het resultaat is het Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter), waarin een pakket aan maatregelen wordt voorgesteld.

Het college stelde raad voor het taskforceplan vast te stellen en hiervoor een incidenteel budget van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de duur van drie jaar. Op dit raadsvoorstel werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

  • In een amendement stelden CDA en VW voor om het mandaat van het college om uitvoering te geven aan het taskforceplan te beperken tot de specifieke maatregelen die in het plan worden benoemd, investeringen of plannen die al eerder in de raad zijn behandeld en plannen tot maximaal € 100.000,-. Daarnaast werd voorgesteld om geen begeleidingsgroep vanuit de raad in te stellen. Dit amendement werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.
  • De motie van VVD, D66 en VW om in te zetten om op zeer snelle afhandeling van omgevingsvergunningen en behandeling van bestemmingsplanwijzigingen, de daarbij benodigde capaciteit in te zetten en daarbij zo veel mogelijk uit te gaan van medewerkers die afkomstig zijn uit de regio werd aangenomen.
  • VVD en D66 dienden een motie in om nu direct werk te maken van het centrum voor volwasseneneducatie, voor mensen die zich willen omscholen naar een beroep waarbij ze meer kans maken op de arbeidsmarkt en dit samen op te pakken met het bedrijfsleven (o.a. OWIN, OBW, ABH-City), zorginstellingen, SDOA, UWV en onderwijsinstellingen in de Achterhoek. Ook deze motie werd aangenomen.
  • De motie van WB met het verzoek aan het college om de raad zo spoedig mogelijk een voorstel voor te leggen om voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 het tarief van de precariobelasting en het marktgeld te wijzigen in nul en bij de begroting indien nodig met een voorstel te komen of dit voor 2021 ook nog wenselijk is. Deze motie werd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
  • De PvdA diende een motie in om binnen de uitvoering van het taskforceplan te onderzoeken of de mogelijkheden om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen en te faciliteren (tijdelijk) versterkt kunnen worden. Ook deze motie werd aangenomen.

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de raad het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’ unaniem vast.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien via deze link: https://winterswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/740388/Gemeenteraad%2014-05-2020.