Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’ vast

De raad heeft het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld om de bouw van een logistiek centrum voor Obelink Vrijetijdsmarkt mogelijk te maken.

Raad steunt Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB met financiële bijdrage

De raad nam unaniem een motie aan om de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB een eenmalige financiële bijdrage van 1.250 euro te geven voor het oprichten van een eigen cliëntenraad.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Vliertuin fase 2’ vast

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal elf sociale huurwoningen voor De Woonplaats en maximaal vier (half)vrijstaande woningen aan de Vredenseweg mogelijk.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 vast

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarstukken 2019 gemeente Winterswijk vast

De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de gemeente Winterswijk vastgesteld.

Raad stelt gewijzigde verordeningen Marktgeld 2020 en Precariobelasting 2020 vast

De raad heeft op 14 mei 2020 een motie aangenomen om in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 geen marktgeld en precariobelasting (terrassen) te heffen vanwege de coronacrisis. De Verordening Marktgeld 2020 en Verordening Precariobelasting 2020 zijn hierop aangepast.

Raad stemt in met Programmabegroting Regio Achterhoek 2020

De raad heeft de Programmabegroting 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigen. Deze wijzigingen houden in dat de vergunningverlening voor ‘provinciale’ bedrijven bij één omgevingsdienst komt en het algemeen bestuur van de omgevingsdienst de bevoegdheid krijgt deelnemingen op te richten.

Raad stemt in met gefaseerde afbouw activiteitensubsidie Boogie Woogie

De raad behandelde een voorstel om te komen tot een toekomstbestendig Boogie Woogie. Bij dit agendapunt werden twee moties ingediend:

  • D66, CDA, VW dienden een motie in om bij de keuze van de producten uit de productencatalogus van Boogie Woogie een advies van verenigingen, gebruikers en Boogie Woogie toe voegen. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
  • CDA, D66 en VW dienden een motie in om uiterlijk bij de behandeling van de kadernota in 2021 te komen met alternatieven voor de huisvestingskosten van Boogie Woogie. Ook deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Vervolgens werd het raadsvoorstel om de activiteitensubsidie voor Boogie Woogie niet in één keer te verlagen vanaf 2022, maar gefaseerd af te bouwen met 50.000 euro per jaar naar het gewenste niveau met ingang van 2023 unaniem aangenomen.

Raad stelt beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vast

Bij de behandeling van het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 dienden VVD, PvdA en CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in, zodat de eventuele kwijtschelding van (een deel van) lening kan worden ingezet als onderdeel van een traject. Zowel het amendement als het raadsvoorstel over het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 werden unaniem aangenomen.

Raad bespreekt Kadernota 2021

In de raadsvergadering van 18 en 25 juni stond de Kadernota 2021 centraal. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. Elke fractie gaf tijdens de vergadering zijn visie op de Kadernota. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) ingediend:

  • CDA en VW dienden een motie in om de initiatiefnemer van Terra Temporalis verschillende opties te onderzoeken om het bezoekerscentrum bij de steengroeve te realiseren. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
  • VVD en D66 dienden een motie in om bij het opstellen van de begroting 2021-2024 een afwegingskader te hanteren om tot een structureel sluitende begroting te komen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Raad verwerpt motie over stopzetten project terugvorderen gemeentegrond

De fracties van VW, CDA en D66 dienden een motie in om het project over het terugvorderen van gemeentelijke groenstroken tijdelijk stop te zetten. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Raad aanvaardt motie over het onderzoeken scenario’s voor de vormgeving van de zorg in de Oost-Achterhoek

De fracties van D66, VVD en VW dienden een motie in om samen met zorgpartijen en gemeenten in de Oost-Achterhoek te onderzoeken hoe de zorg in de Oost-Achterhoek in de toekomst kan worden vormgegeven en hoe de gemeente Winterswijk een onafhankelijk SKB kan faciliteren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.