Gemeenteraadsbesluiten van 23 april 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.

Raad stelt archeologiebeleid vast

De gemeente Winterswijk heeft haar archeologiebeleid geactualiseerd. De raad heeft de beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’ en de bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Kremerweg 6’ vast

De vaststelling van dit bestemmingsplan betekent dat de eigenaar van Natuurcamping Lutje Kössink de camping van 25 kampeerplekken mag uitbreiden naar maximaal 40 kampeerplekken.

Raad stelt uitgangspunten voor bestemmingsplan ‘Park Achterhoek’ vast

Aan de westzijde van Winterswijk ligt het bedrijventerrein waar in het verleden de kaasfabriek van Coberco gevestigd was. Voor het westelijk deel van dit terrein is een plan ontwikkeld voor een logistiek centrum van Obelink Vrijetijdsmarkt BV. Op het oostelijk deel wordt het gezondheidspark ‘Park Achterhoek’ ontwikkeld. Voor dit deel van het plangebied legde het college een nota van uitgangspunten ter vaststelling aan de raad voor.
Het voorstel was om op Park Achterhoek permanent zorgwoningen mogelijk te maken. Het CDA diende een amendement (wijzigingsvoorstel) in om alleen tijdelijke bewoning op Park Achterhoek mogelijk te maken als meerwaarde voor het SKB. Dit amendement werd met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen. Daarna werd het raadsvoorstel over de nota van uitgangspunten met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aanvaard.

Raad stemt voor afsluiting spoorwegovergang Greversweg

Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Movares stelde het college de raad voor de onbeveiligde spoorwegovergang Greversweg af te sluiten en een omleiding via het bedrijvenpark aan te leggen. Op dit voorstel werden twee amendementen ingediend:

  • VVD en PvdA wilden het college opdracht geven opnieuw te onderhandelen met de provincie Gelderland en ProRail over een nieuw bestuursakkoord, waarbij ondertunneling van de spoorwegovergang Greversweg de beste optie is. Dit amendement werd met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.
  • CDA, WB, GL, D66 en VW dienden een amendement in om op dit moment niet te kiezen voor een omleidingsroute via het bedrijventerrein. Dit amendement werd met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen aanvaard.

Daarna werd het raadsvoorstel in stemming gebracht en met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Raad stelt financiële verordening 2020 vast

Het raadsvoorstel over de financiële verordening 2020 werd unaniem door de raad aanvaard.

Raad stemt in met benoeming wethouder Tannemaat in algemene besturen Gemeenschappelijke Regelingen

Met het ontslag van wethouder Aalderink zijn twee vacatures ontstaan in algemene besturen van Gemeenschappelijke Regelingen. De raad heeft ingestemd met de benoeming van wethouder Tannemaat als lid van het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.