Gemeenteraadsbesluiten van 22 april 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 22 april de volgende besluiten genomen.

Raad staat stil bij overlijden voormalig wethouder Ben Uffink

Aan het begin van de vergadering stond de raad stil bij het overlijden van oud-raadslid en oud-wethouder Ben Uffink. Hij was ruim twintig jaar raadslid en wethouder namens de PvdA. Een zeer gedreven bestuurder die bekend stond om zijn grote inzet binnen en buiten onze gemeente. Ben Uffink overleed donderdag 25 maart op 69-jarige leeftijd.

Raad beëdigt twee nieuwe commissieleden van WB

De raad heeft Jan Pleiter en Robin Meinen beëdigd als nieuwe commissieleden namens WB.

Raad neemt afscheid van wethouder Tineke Zomer

Wethouder Tineke Zomer heeft op maandag 19 april om persoonlijke redenen haar ontslag ingediend. In deze vergadering nam de raad afscheid van Tineke Zomer. De raad bedankte haar voor haar grote inzet voor Winterswijk en wenste haar een spoedig herstel toe.

Raad benoemt Bert Frings als nieuwe wethouder

De fractie van GroenLinks heeft Bert Frings voorgedragen als opvolger van Tineke Zomer. De raad heeft unaniem ingestemd met zijn benoeming.

Raad stelt startnotitie museumvisie vast

De gemeente Winterswijk wil een nieuw museumbeleid opstellen. In de startnotitie voor de museumvisie heeft het college een aantal uitgangspunten opgesteld om te komen tot de nieuwe museumvisie. De raad heeft de startnotitie voor de museumvisie unaniem aangenomen.

Raad stelt beleidskader ‘Kleine Windmolens Winterswijk’ vast

In het beleidskader ‘Kleine Windmolens Winterswijk’ stelde het college de raad voor om kleine windmolens tot 25 meter hoog in Winterswijk toe te staan. Bij de beoordeling van initiatieven wordt in het bijzonder gekeken naar de landschappelijke inpassing. In het beleidskader ‘Kleine Windmolens Winterswijk’ zijn daarvoor voorwaarden gesteld. Dit beleidskader werd unaniem aangenomen door de raad.

Raad stemt in met verhoging budget crisis- en herstelplan

Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Taskforce Plan 100% Winterswijk. Vanuit dit budget zijn verschillende uitkeringen gedaan ter bestrijding van de effecten van de coronacrisis. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 11 maart 2021 besloten € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor leningen aan Winterswijkse ondernemers. Het budget is bijna volledig besteed. Het college stelde de raad daarom voor het budget op te hogen met € 1 miljoen, waarvan maximaal € 0,5 miljoen wordt ingezet voor het verstrekken van leningen aan Winterswijkse ondernemers. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Raad aanvaardt motie Jongeren verbinden in coronatijd

Veel jongeren hebben het zwaar in coronatijd en kampen met gevoelens van eenzaamheid en psychische klachten. De fracties van D66, GL, VVD, CDA en PvdA dienden een motie in waarin het college wordt opgeroepen een Discord platform op te zetten waar jongeren van 14 tot en met 23 jaar met elkaar in contact kunnen komen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Raad aanvaardt motie Woningbouwimpuls Winterswijk

Er is een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Het kabinet wil jaarlijks ongeveer 75.000 nieuwe woningen bouwen om dit tekort op te lossen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen. De fracties van D66, VVD, GL, WB, VW, CDA riepen het college in een motie op om in samenwerking met de thematafel Wonen van de Achterhoek Board of met andere Achterhoekse gemeenten te kijken naar de mogelijkheden om de
Achterhoek in te schrijven voor de derde ronde van de regeling Woningbouwimpuls bij het Rijk. Deze motie werd met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.