College blijft bij Misterweg als voorkeurslocatie voor nieuw bedrijventerrein

In januari van dit jaar wees het college van burgemeester en wethouders de Misterweg aan als voorkeurslocatie voor bedrijventerrein in Winterswijk. Ook na afweging van de ingediende zienswijzen blijft het college bij dit besluit. Zij stellen de gemeenteraad nu voor om de locatie Misterweg definitief vast te stellen en te starten met de omgevingsvisie voor het gebied.

“Hoe je het ook wendt of keert, dit is een beslissing met grote gevolgen voor de directe omgeving. We hebben onze keuze daarom zorgvuldig afgewogen. De ingediende zienswijzen hebben die afweging verder aangescherpt. De Misterweg blijft voor de lange termijn de meest aantrekkelijke plek voor bedrijventerrein. Er zijn geen doorslaggevende argumenten om af te zien van deze locatie.” zo licht wethouder klein Gunnewiek toe.

Voorkeur voor Misterweg

Vanwege de gunstige omstandigheden voor een bedrijventerrein – zoals goede mogelijkheden tot (gefaseerde) verkaveling van het gebied, de bereikbaarheid en de marktconforme grondprijs – ging de voorkeur begin dit jaar uit naar de Misterweg. Zoals iedere locatie heeft het gebied ook aandachtspunten waar bij de ontwikkeling rekening mee gehouden moet worden. Daarbij valt te denken aan het grondwaterbeschermingsgebied dat grotendeels naast de locatie ligt, de natte landnatuur en de ecologische verbindingszone die we robuuster willen maken. Dit zijn allemaal aspecten waar in het vervolgproces rekening mee moet worden gehouden.

Voorbereiden op de toekomst

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een dreigend tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente. Ondernemers zijn cruciaal voor de instandhouding van werkgelegenheid en de daarmee samenhangende voorzieningen. De gemeente gaat uit van een robuuste ruimtereservering voor de komende 20 tot 30 jaar. De daadwerkelijke ontwikkeling zal gefaseerd en zoveel mogelijk op basis van concrete behoefte uit het bedrijfsleven plaatsvinden.