Gemeenteraadsbesluiten van 16 december 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 16 december de volgende besluiten genomen.

Raad stelt museumvisie en uitvoeringsprogramma vast

De raad heeft in november 2020 besloten een nieuwe museumvisie op te stellen om te komen tot een aansprekend, eigentijds en aantrekkelijk museaal aanbod voor de inwoners en bezoekers van Winterswijk. In deze vergadering heeft de raad de nieuwe museumvisie en het uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Raad stelt Kerkenvisie Oost Achterhoek vast

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben met financiële steun van het Rijk een Kerkenvisie voor de Oost Achterhoek laten opstellen. Samen met externe partijen is onderzocht wat er nodig is om kerkgebouwen een nieuwe bestemming te geven voor wonen of werken.

Raad neemt aanbevelingen uit rekenkameronderzoek naar subsidieverwerving over

De rekenkamercommissie van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft onderzoek gedaan naar subsidieverwerving in de drie gemeenten. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen om de lokale bestuurskracht verder te versterken met behulp van een effectieve subsidieverwerving. De raad heeft de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek overgenomen en het college opdracht gegeven deze verder uit te werken.

Raad stelt Verordening Sociaal Domein Winterswijk 2022 vast

Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet inburgering. De Wet inburgering is daarom opgenomen in de gemeentelijke verordening voor het sociaal domein. Daarnaast is de verordening op een aantal punten gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen en (taal)technische aanvullingen.

Raad stelt Beheersverordening voor de algemene begraafplaats Winterswijk vast

De beheersverordening is geactualiseerd en aangepast aan de huidige werkwijze en regelgeving.

Raad stelt 2e financiële prognose 2021 vast

Financiële prognoses zijn bedoeld om de raad gedurende het lopende begrotingsjaar te informeren over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Raad stemt in met aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek

De raad heeft ingestemd met een aantal aanpassingen van de uitgangspunten voor de begroting van de Regio Achterhoek vanaf het begrotingsjaar 2023.

Raad stelt controleprotocol 2021 vast

De raad heeft het controleprotocol 2021 vastgesteld als toetsingskader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021.

Raad stelt belastingverordeningen voor 2022 vast

De raad heeft de belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld. Het gaat daarbij om de afvalstoffenheffing, de grafrechten, de forensbelasting, de leges, de marktgelden, de onroerende zaakbelasting, de precariobelasting, de reclamebelasting, de rioolheffing en de toeristenbelasting. Daarnaast gaat het om de verordeningen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Raad stelt Zandwegennota Winterswijk vast

De raad behandelde de Zandwegennota Winterswijk en het voorstel om het onderhoud van de onverharde zandwegen en halfverharde wegen te intensiveren. De fracties van WB en GroenLinks dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om halfverharding alleen dan toe te passen als alle andere maatregelen om de zandwegen goed te onderhouden geen oplossing bieden. Dit amendement werd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Daarna werd het raadsvoorstel zelf met algemene stemmen aangenomen.

Raad stelt Beoordelingskader wonen met zorg vast

Het beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023 is een instrument dat wordt toegepast voor de beoordeling van initiatieven voor wonen met zorg (wonen inclusief verblijf met 24-uurszorg in de nabijheid). Het beoordelingskader heeft als doel inzicht te geven in de verhouding tussen vraag en aanbod wonen met zorg in Winterswijk.

Raad stelt gewijzigde afvalstoffenverordening vast

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten de ja-ja sticker per 1 januari 2022 in te laten voeren. Met het vaststellen van de gewijzigde afvalstoffenverordening is de invoering van de ja-ja sticker uitgesteld tot 1 april 2022. Met een ja-ja sticker op de brievenbus geven bewoners aan dat ze wel ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen willen ontvangen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.