Gemeenteraadsbesluiten van 25 februari 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 25 februari de volgende besluiten genomen.

Raad stelt gewijzigde verordeningen reclamebelasting, marktgelden en precariobelasting vast

De coronacrisis heeft de toeristische sector, marktkooplieden en horecaondernemers hard getroffen. Om deze sectoren te ondersteunen heeft de raad besloten in 2021 geen reclamebelasting en precariobelasting op terrassen te heffen en in de eerste twee kwartalen van 2021 geen marktgelden te heffen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Geldereschweg 33-35-39’ vast

Het installatiebedrijf aan de Geldereschweg 33-35 heeft de mogelijkheid gekregen om het perceel Geldereschweg 39 aan te kopen, waardoor de locatie kan worden heringedeeld en ontwikkeld. Met het vaststellen van het bestemmingsplan is de bestaande bedrijfswoning aan de Geldereschweg 39 gewijzigd in een burgerwoning. Daarnaast ontstaat door de herindeling ten oosten van de bedrijfslocatie ruimte voor een nieuw te realiseren burgerwoning.

Raad stemt in met wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

De raad heeft ingestemd met de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek, die tot doel heeft het subsidieverleningsproces te versnellen.

Raad neemt kennis van Uitgangspuntennota begroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

De raad heeft kennisgenomen van de Uitgangspuntennota begroting 2022 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Over de ‘Jeugdgezondheid Adolescenten’ brengt de raad als zienswijze in dat de betrokken gemeenten vanaf 2022 evenredig financieel bijdragen, waarbij als verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente wordt gehanteerd.

Raad neemt kennis van Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2022-2025

De raad heeft kennisgenomen van de Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2022-2025 en besloten hierover geen zienswijze in te dienen.

Raad verleent college toestemming om in te stemmen met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

In november 2020 heeft de raad ingestemd met de deelname van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. Daarvoor moet de Gemeenschappelijke Regeling VNOG worden aangepast. De raad heeft het college toestemming verleend om namens de gemeente Winterswijk in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Raad kent twee burgercheques toe

Elk halfjaar kent de raad burgercheques toe aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van een straat, wijk of de gemeenschap. Over de tweede helft van 2020 heeft de raad twee burgercheques toegekend:

  • een inwoner van Winterswijk krijgt een burgercheque van € 750 voor de organisatie van een ontmoetingscafé;
  • een inwoner van Winterswijk krijgt een burgercheque van € 500 voor de realisatie van een ontmoetingstuintje bij de woningen aan de Frerikshof.

Raad stemt in met opheffing geheimhouding informatie verplaatsing Verhaegh Trading op Dennenoord

De raad heeft ingestemd met het voorstel om de op 25 januari 2018, 27 september 2018 en 31 januari 2019 bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van de informatie die is gewisseld in de beraadslagingen tijdens de raadsvergaderingen en opgenomen in de bij deze beraadslagingen behorende stukken, op grond van artikel 25, vierde lid van de Gemeentewet op te heffen.

Raad stemt in met voorstel vertrouwelijke inzage enquêtes Movares-onderzoek

De raad heeft ingestemd met het voorstel om de raad in een besloten bijeenkomst inzage te geven in de vertrouwelijke enquêteresultaten, die onderdeel uitmaken van het Movares-rapport ‘Beschikbaarheid bedrijventerreinen Winterswijk december 2018’. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet wordt de raad geheimhouding opgelegd over de informatie die ter inzage wordt gegeven.

Raad stelt bestemmingsplan Park Achterhoek en gewijzigd bestemmingsplan Logistiek Centrum Obelink vast

De raad heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het gezondheidspark ‘Park Achterhoek’ vastgesteld. Daarnaast heeft de raad het bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’ gewijzigd vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een kleine aanpassing gedaan om uit te sluiten dat op deze locatie een bedrijf komt dat negatieve invloed kan hebben op de veiligheid in het gezondheidspark. Dit raadsvoorstel werd met 18 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Raad stemt niet in met Ontwikkelplan van Explorius voor Cultuurkwartier

Explorius Vastgoedontwikkeling heeft op 8 december 2020 het definitieve ontwikkelplan voor het Cultuurkwartier opgeleverd. Het plan wijkt op veel punten af van de eisen die de gemeente heeft gesteld. De raad heeft daarom niet ingestemd met het plan. De gemeente gaat in overleg met belanghebbenden zelf een nieuw plan te maken voor de herontwikkeling van dit gebied.

Raad stemt in met aankoop bedrijfseigendom Bartelds op terrein Dennenoord

De raad heeft ingestemd met de aankoop van het bedrijfseigendom van Bartelds op terrein Dennenoord. De raad heeft een krediet van € 390.000 beschikbaar gesteld voor de investering in de grond en de kosten van de schadevergoeding voor de bedrijfsverplaatsing en de daarbij behorende kosten. Dit raadsvoorstel werd met 13 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Raad neemt motie Pilot openstelling winkelcentrum Winterswijk aan

De raad heeft een gezamenlijke motie van alle raadsfracties aangenomen, waarin het college wordt verzocht:

  • in overleg te treden met de rijksoverheid om het winkelcentrum van Winterswijk aan te bieden als een pilot of fieldlab voor een veilig en coronaproof winkelcentrum (horeca én winkels);
  • bij deze pilot de verschillende sectoren te betrekken die van belang zijn voor het winkelcentrum en pogen deze zoveel mogelijk gelijkwaardig te behandelen;
  • het winkelcentrum binnen de pilot gecontroleerd, dus stap voor stap met steeds ruimere openingstijden, open te laten gaan.

Burgemeester Bengevoord gaf als reactie dat het college graag aan de slag gaat met deze motie. Vervolgens werd de motie unaniem aangenomen door de raad.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.